Onlangs kreeg de raad te horen dat het Rijksvastgoedbedrijf vasthoudt aan haar plannen om de 484 beuken van de “Dwarslaan” te willen kappen om een laan van linden 15 m dichter bij Huis Doorn te plaatsen. Alle partijen van de raad zijn het hier niet mee eens maar over een kapvergunning gaat het college. Het college heeft een “grote mate” van beslisruimte wat kap aangaat en de raad doet dan ook beroep op die ruimte om onze “Dwarslaan” te beschermen: deze beuken scoren hoog op iedere waarde die onze bomenverordening geeft en die ieder op zichzelf een reden kan geven om een kapvergunning te weigeren als het belang om deze te kappen daartegen niet opweegt. Wat de raad betreft niet: ze hebben natuurwaarde, milieuwaarde, landschappelijke waarde, cultuurhistorische waarde, waarde van stads- en dorpsschoon en waarde voor recreatie en leefbaarheid. Als er ergens een groep bomen al deze waarden vertegenwoordigen, dan is het de Dwarslaan wel. Niet voor niets maken zoveel inwoners zich druk om deze bomen! Daarom zal op 20 oktober een motie in de raad behandeld worden om het college aan te sporen een goede belangenafweging te maken en daarbij deze waarden eer aan te doen.

Lees hier de (concept)motie, die nog aangevuld zal worden:

Motie Bomen Park Huis Doorn

De raad van de Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 7 november 2022.

Hoewel de raad verheugd is dat het RVB een herstelplan voor Park Huis Doorn heeft en veel waardering heeft voor de meeste onderdelen, zijn er een aantal aspecten waar de raad bedenkingen bij heeft. Naar aanleiding van de informatie van het RijksVastgoedBedrijf (“RVB”) en het krantenartikel van 7 oktober jl. (rijksvastgoedbedrijf houdt vast aan bomenkap) komt de raad tot de volgende opmerkingen.

Constaterende:

 • dat het RVB vasthoudt aan de bomenkap en inrichting zoals dit is vastgesteld in 2018 (herstel-monumentaal-park-definitief-ontwerp.
 • dat het alternatief Dwarslaan van de inwoners door het RVB niet tot aanpassing heeft geleid;
 • dat de aangekondigde bomenkap grote onrust veroorzaakt onder de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en eerder heeft geleid tot een petitie met meer dan 1500 handtekeningen.
 • dat de raad eerder unaniem een motie heeft aangenomen die de zorgen van de inwoners en hun vraag om de kapvergunning niet af te geven overgebracht heeft aan het college en het college gevraagd heeft met het RVB in gesprek te gaan. Het college heeft meermaals met het RVB gesproken, maar dit heeft bij hen niet geleid tot andere inzichten.

Overwegende:

 • dat het afwegingskader van het RVB uit vier factoren bestaat (zie bijlage), waarbij de eerste “de beleving door het publiek” is. Het publiek, dat voor een groot gedeelte uit inwoners uit de regio bestaat en dagelijks bezocht wordt door vele inwoners van Doorn, heeft duidelijk laten weten niet achter de kap van de bomen te staan, met name die van de Dwarslaan.
 • De tweede afwegingsfactor is de cultuurhistorische achtergrond. Het inrichtingsplan van het RVB houdt op geen enkele wijze rekening met de ligging van de ijskelder van Huis Doorn waar de Dwarslaan naar toe leidde. De ijskelder is een van de oudste van Nederland en wordt al aangeduid in kaarten van 1792 ijskelder Park Huis Doorn. In een oudere kaart wordt gerefereerd naar het “IJskelderbosch” van Huis te Doorn (zie bijlage). De Dwarslaan gaat verderop over in de IJskelderlaan die nog steeds bestaat.
 • Een tweede cultuurhistorische factor zijn de karakteristieke beukenlanen op de Utrechtse Heuvelrug. De monumentale oude beuken van de Broekhuizerlaan zijn hier een voorbeeld van. Ook die werden met kap bedreigt, totdat inwoners aantoonden dat de gezondheid van deze bomen nog redelijk tot goed waren en met een alternatief kwamen zodat deze laan bewaard kon blijven.
 • De derde afwegingsfactor is de ecologie. Het RVB heeft in juli jl. bericht dat droogte-dwingt-tot-nieuw-groenbeheer-op-park-doorn en daarom de bomenkap noodzakelijk zou zijn, maar dit leidde tot vraagtekens m.b.t. het waterpeil van museumpark-huis-doorn waarbij tevens is geattendeerd op de weerbaarheid van beuken bij droogte: droogte-de-beuk-erin. Daarnaast hebben de beuken, ondanks de afgelopen droogte hun blad niet voortijdig laten vallen, de normale reactie van beuken op droogte.

(zie bijlage foto’s oktober 2022).

 • Bij de derde factor speelt ook de waarden van oude bomen mee. Oude bomen spelen een grotere rol bij de klimaatadaptatie dan jongere. Zij verkoelen meer, nemen meer CO2 op, filteren meer en bieden een bredere ondersteuning voor fauna en flora. In deze tijd waar verduurzaming voorop dient te staan, geeft het geen pas om oude bomen te vellen indien dit niet echt noodzakelijk is.
 • Verder ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat de meeste bomen, ook die van de Dwarslaan in redelijke tot goede conditie zijn. De nabijgelegen 200 jaar oude beuken van de oude Molenweg (Kerkepad) zijn in zo’n goede conditie dat tijdens de informatieronde door de deskundige van het RVB verzekerd is dat deze nog een eeuw mee konden gaan.

Verzoekt het college:

Bij de beoordeling van de aanvraag van de kapvergunning van het RVB:

 1. nadrukkelijk rekening te houden met bovenstaande factoren waarmee tot nu toe geen rekening is gehouden in het inrichtingsplan; en
 2. recht te doen aan de uitkomsten van de participatie van de inwoners en andere belanghebbenden bij het Park.

En gaat over tot de orde van de dag.

BVHlokaal – Francine van der Velde

PvdD – Jolande Kors

VVD – Florien Scager


Lees hier onze inbreng tijdens de Algemene Beschouwingen Kadernota (juli 2021):

Het jaar in een notendop: 

Bijna 1,5 jaar komt de Raad niet meer fysiek bij elkaar. 9 maanden geleden overleed onze oprichter en fractievoorzitter Sybe Streekstra plotseling. En 3 weken geleden werden Leersum en Maarsbergen zwaar getroffen door een bizarre valwind met enorme schade aan bezit en natuur. Maar ook met een onzichtbare emotionele schade. De onderlinge behulpzaamheid en solidariteit was hartverwarmend. 

Dít was allemaal overmacht. En hoe de gemeente dat hanteerde, verdient een groot compliment. Ook bedanken we het college voor de snelheid en de schaalgrootte van de hulpverlening na de valwind. Daarbij spreken wij het vertrouwen uit dat er ook in de toekomst proactief, ruimhartig en langdurig ondersteuning is voor het herstel van alle schade. 

Maar er zijn de laatste jaren veel meer inwoners geraakt. Overberg schrok van drugs-labs, ketelproducenten en windmolens in de achtertuin. Amerongen wordt door motoren, de huizen en tuinen uitgejaagd. Maarn is bezorgd over de toekomst van hun voorzieningen. En van de Broekhuizerlaan tot Park Doorn, en van Dennenburg tot Peppel Enk kwamen veel inwoners in opstand bij het verdwijnen of afsluiten van groen. Ook liepen de emoties hoog op bij de georkestreerde participatie-bijeenkomsten over de energietransitie. En dít was géén overmacht. Dít zijn plannen die inbreken op onze leefomgeving. 

BVHlokaal wil dat daar in het 4e jaar van deze raad (en de jaren daarna) anders mee omgegaan wordt. 

Groei heeft een keerzijde

Iedereen herkent de enorm toegenomen drukte in de natuur, in de dorpen, en ook in het verkeer. Denk aan de overvolle parkeerplaatsen bij het bos, de kruising in Doorn, het sluipverkeer in het buitengebied, de Hoofdstraat in Driebergen, en overlast van motoren en old-timers die komen toeren. Deze drukte gaat ten koste van het woongenot van onze inwoners en van de natuur. 

Wij vinden dat juist dát leidend moet zijn bij keuzes van het bestuur in toerisme/recreatie, verkeer, woningbouw, en energieopwekking. De wens om te groeien kent wat ons betreft beperkingen. Alleen als het de leefbaarheid voor onze inwoners verbeterd (of niet raakt) EN de natuur meeprofiteert steunen wij die groeiwens. 

Vertrouwen en menselijke maat

De regionale plannen voor ‘Gezond stedelijk leven’ zijn grotendeels de wens van de stad Utrecht. Het is híér onze taak om die plannen af te schalen naar passend bij onze dorpen en soms dus de deur te wijzen. 

 • Woningbouw voor eigen inwoners? Prima, maar 500 huizen erbij in Doorn is gewoon te veel.
 • De klimaatcrisis willen weren? Prima, maar niet over de rug van de eigen inwoner of ten koste van onze natuur. 

De participatiesessies bij de energietransitie en de perikelen rondom de MFA in Maarn zijn signalen van hoe vertrouwen van inwoners is beschadigd. 

Ook moeten wij ons realiseren dat deze plannen slapeloze nachten, onzekerheid en veel stress veroorzaken. Wij willen dat het belang van de eigen inwoner veel méér centraal komt te staan in het gemeentelijk beleid. 

Daarvoor hebben we een bestuur nodig met een rechte rug, 

 • – dat reëel begroot en zich daar vervolgens aan houdt, 
 • – dat inwoners betrekt als het kan. En dan ook echt bereid is om bij te sturen 
 • – dat geen gemeenschapsgeld verspilt aan participatie als de uitkomst al vaststaat. 
 • – dat transparant bestuurt, 
 • – dat ‘nee’ durft te zeggen tegen plannen, die de leefbaarheid voor inwoners schaden 
 • – dat de tegenmacht koestert, beschermt en faciliteert 

EN daarmee het vertrouwen van inwoners in de democratie en de lokale politiek herstelt.

Samenvattend:

Wat BVHlokaal betreft is de Utrechtse Heuvelrug niet langer het wingebied van Utrecht-en-omstreken voor windmolens, nog meer recreatie, nog meer toerisme en nog meer huisvesting. 

Wat BVHlokaal betreft is de Utrechtse Heuvelrug weer een gemeente waar de eigen inwoners, de dorpen, de natuur en de leefbaarheid centraal staat. 

En waar de overheid dít doel dient. 

Dat zijn onze kaders en wensen voor de toekomst voorzitter. Dank u wel!

BVHlokaal stelt de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor een onderzoek te laten doen door een onafhankelijke deskundige partij naar de aankoop door de gemeente van het sociaal cultureel centrum ‘De Twee Marken’ in Maarn en daarnaast ook afspraken te maken om de overwaarde van De Twee Marken te (her)investeren in de nieuwe dorpsvoorzieningen.

‘De Twee Marken’ is voor inwoners van Maarn en Maarsbergen zeer belangrijk, omdat het bepalend is voor de vitaliteit van de dorpen. De totstandkoming is voor een belangrijk deel gefinancierd met privé geld van inwoners. Inwoners hebben volgens BVHlokaal daarom niet alleen recht om te weten hoe de gemeente met hun ‘dorpshuis’ omgaat/ is omgegaan, maar hebben ook het recht om mee te praten, mee te denken en gezamenlijk tot een toekomstige invulling te komen.

Inmiddels is ‘De Twee Marken’ aangekocht door de gemeente. Opvallend hierbij is dat de gemeente het onroerend goed niet op basis van marktwaarde heeft gekocht. De overdracht heeft zelfs ver onder de WOZ-waarde plaatsgevonden. Op deze manier heeft de gemeente zich minstens 3,3 miljoen (dit bedrag is hoger na herbestemming) aan gemeenschapsgeld/geld van inwoners van Maarn toegeëigend zonder aan te geven, dat dit bedrag wordt geïnvesteerd in de nieuwe dorpsvoorzieningen.

Nog veel vragen!
BVHlokaal heeft over deze zaak vragen en vervolgvragen gesteld aan het college en de accountant van de gemeente. Inmiddels is het duidelijk dat:

 • De koopakte met een koopsom (€ 822k) en voorwaarden (vrij van huur en verplichtingen) niet overeenkomt met het gestelde in de RIB Aankoop Twee Marken. De accountant heeft niet de beschikking gekregen over deze koopakte, maar over een concept(!) rectificatie akte;
 • De koop een papieren exercitie is. Er zijn geen betalingen aan het Stichtingsbestuur van de Twee Marken gedaan;
 • Niet voldaan is aan de voorwaarden van de garantstelling van de gemeente Maarn en dat deze niet 1 op 1 toegepast zijn in de Wensen-  en Bedenkingen brief inzake Aankoop van De Twee Marken;
 • Financiële stukken en/ of een ambtelijke analyse, op basis waarvan kan worden vastgesteld dat aanspraak maken op de gemeentelijke garantstelling door het Stichtingsbestuur van De Twee Marken noodzakelijk was, niet aangeleverd zijn/is;
 • De WOZ-waarde van De Twee Marken ten tijde van de koop € 3,8 miljoen (lening bedroeg € 465k) is en de gemeente geen afspraken heeft gemaakt met het Stichtingsbestuur over hoe de overwaarde van de Twee Marken ten goede komt aan de dorpsvoorzieningen (dorpshuis en sporthal) van Maarn.
 • Door de gemeente zelf wordt aangegeven, dat er geen euro van de overwaarde in de dorpsvoorzieningen wordt geïnvesteerd.

Veel vragen over deze aankoop zijn echter (nog) niet beantwoord, waardoor er geen volledige duidelijkheid is. De accountant geeft aan dat de gestelde vragen interessant zijn. Voor nader onderzoek is echter een vervolgopdracht aan de accountant nodig of er kan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden door een onafhankelijke deskundige derde partij. BVHlokaal doet daarom een agenderingsverzoek om een onderzoek te laten doen en om de overwaarde van De Twee Marken te (her)investeren in de nieuwe dorpsvoorzieningen.

Beoordeel politici niet naar wat zij u beloven, maar kijk naar hun stemgedrag in de gemeenteraad in de afgelopen periode

BVHlokaal heeft de afgelopen vier jaar consequent tegen extra financiële uitgaven gestemd, want onze gemeente staat er financieel slecht voor, zoals de scan bevestigt. En wij hebben tegen de begroting 2021 gestemd; die rammelt! Wij vinden dat de gemeente niet goed op de centjes let. En dat wordt nu bevestigd door “De Financiële scan”, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau in opdracht van de Provincie Utrecht.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat al jaren op één van de laagste plekjes op de ranglijst van hoogste woonlasten vergelijkbare gemeenten: 358ste plek van de 370 gemeenten (plek 1 is de goedkoopste gemeente).

BVHlokaal voelt nu de steun in haar rug over ons gevoerde stemgedrag van de afgelopen 8 jaar: de gemeente geeft te veel geld uit, heeft geen oog bij de begroting voor de financiële risico’s en het lukt niet om de schulden terug te dringen.

BVHlokaal heeft tegen de begroting voor het jaar 2021 gestemd. De Financiële scan ondersteunt dit door te melden dat de begroting en de werkelijkheid al jaren “(te) ver uit elkaar liggen”. Daarop is onze tegenstem ook gebaseerd. De scan meldt verder dat de gemeentelijke woonlastendruk hoger is dan gemiddeld (plek 358); onbegrijpelijk dat met deze relatief hoge (belasting)opbrengsten uw eigen gemeente financieel slecht presteert. BVHlokaal heeft daarom tegen de OZB-verhoging gestemd in de begroting voor 2021, maar de andere politieke partijen hebben dit niet gevolgd. De Financiële scan geeft een aantal aanbevelingen om de woonlastendruk voor u als inwoner te optimaliseren.

Als laatste meldt de scan dat de schuldenpositie hoog is, ondanks, zo meldt de scan, de beloften van de politiek dat hier aan gewerkt wordt. Tot nu toe zonder resultaat.

BVHlokaal is in 2021 erg kritisch geweest op opnieuw extra uitgaven aan het gemeentekantoor, en wij hebben tegen een investering van enkele tonnen euro’s gestemd die de werkplekken Coronaproof gaat maken. Dit was in dezelfde periode dat er een voorstel kwam voor onderhoud op de speeltuintjes in onze dorpen. Met verbazing zagen we alle andere politieke partijen vóór de investering in de werkplekken stemmen en wilde het college eerst eens onderzoeken of er wel extra geld was voor de speeltuintjes.

Op maandag 10 mei jl is de Financiële scan in een openbare vergadering aan de raads- en commissieleden gepresenteerd. De scan is in te zien via: https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/667056. Tot 1 juni draait de proef met deze scan bij nog vier andere gemeenten in onze provincie.

Dit is de motivatie van Maaike Schrijvers 

Onze partij groeit steeds meer uit tot een brede ledenpartij met leden van jong tot oud uit alle dorpen van onze gemeente. Maaike Schrijvers uit Doorn, een van deze nieuwe leden die tijdens de Algemene Ledenvergadering 2021 ook als secretaris van het bestuur  is aangetreden, deelt met ons haar verhaal over het waarom zij lid is geworden van BVHlokaal.

“Het is de enige lokale politieke partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die niet wordt gestuurd vanuit Den Haag.”

“Dat ik ooit lid ging worden van een lokale politieke partij dat wist ik zeker! In mijn tienerjaren had ik al interesse in (landelijke) politiek en werd ik lid van de eerste de beste jongerenafdeling die ik tegenkwam. Verder dan de nieuwsbrieven lezen kwam ik niet, maar daar wilde ik ‘later’ verandering in brengen als ik mij ergens voor een langere tijd zou vestigen. Want lokale politiek dat leek mij veel interessanter!

Toen ik enkele jaren geleden samen met mijn vriend een huis in Doorn kocht, bezocht ik dan ook een ‘politieke ladies night’ in het Cultuurhuis in Doorn. Mijn interesse in lokale politiek werd tijdens deze avond verder bevestigd, maar het duurde toch nog enkele jaren voordat ik de stap richting lidmaatschap zette. Ik gunde mezelf de tijd de gemeente, de lokale politiek en de lopende kwesties te leren kennen. Maar ik moet toegeven dat na 3 jaar vanaf de zijlijn ik nog steeds dagelijks nieuwe stukken gemeente ontdek.

Onlangs vond ik het tijd om daad bij woord te voegen en lid te worden van BVHlokaal. Mijn keuze hiervoor was gemakkelijk; het is de enige lokale politieke partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die niet wordt gestuurd vanuit Den Haag. Ik kijk er naar uit om de komende tijd verder kennis te maken met de partij en haar leden. Daarnaast hoop ik in de toekomst meer jongeren en jongvolwassenen te kunnen enthousiasmeren voor lokale politiek en het belang om ook hun stem te laten horen.”

Ook lid worden van BVHlokaal?
Als enige lokale politieke partij in de Utrechtse Heuvelrug hebben wij geen marsorders vanuit Den Haag en bepalen wij onze eigen koers. Dus strikt voor en door de eigen inwoners van onze mooie gemeente. Dat impliceert echter ook geen subsidie. Uw steun is daarom hard nodig! Denk mee, doe mee en word lid!

Klik hier en word lid!

HEUVELRUG – Nederland staat op z’n kop! Nee niet vanwege carnaval, niet vanwege een eventuele Elfstedentocht en ook niet vanwege een aangekondigd eind van de Corona-maatregelen. In stad en land en vanuit alle windstreken zijn mensen in beweging aan het komen om zich te verzetten tegen de voorgenomen grootschalige, willekeurige en zeer versnipperde plaatsing van windturbines en zonnevelden in het landschap. Niet zozeer omdat men tegen verduurzaming is, dat begrip is er best wel, maar wel omdat men het beu is dat er vanuit de landelijke, provinciale én lokale politiek zo dwangmatig en quasi democratisch wordt omgegaan met de besluitvorming hieromtrent.

Heel binnenkort, op 18 en 22 februari om precies te zijn, zijn er samen met enige omliggende gemeenten zogenaamde participatiebijeenkomsten en krijgen ook de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de kans om -vooraf vastgestelde plekken- aan te wijzen waar men denkt dat er windturbines en zonnevelden kunnen worden geplaatst en aangelegd.

Maar hó, stop, als je dat nu juist niet wilt?! Om heel veel verschillende redenen zijn inwoners huiverig voor de plaatsing van grote windturbines en zonnevelden. Bijvoorbeeld vanwege de verminking van het fraaie landschap, op medische gronden, vanwege de (onduidelijke) kosten, vanwege de windluwte in onze gemeente, vanwege aantasting van de biodiversiteit etc. Maar dat tegengeluid wordt, zo lijkt het, simpelweg terzijde gelegd. De keuze is reuze volgens de colleges van de verschillende gemeentes, en ze mogen overal komen waar men maar wil, mits op de voorgestelde locaties. Maar er is geen mogelijkheid om simpelweg NEE te zeggen! Niet in de eerdere enquete en niet bij de a.s. hoorzittingen! De informatie- en participatiebijeenkomsten lijken er slechts voor te zijn om inwoners over de streep te trekken van de op voorhand al vaststaande besluiten.

Waarom toch die haast?
Het argument vanuit de bestuurders is dat dit zo is besloten, ze moeten voor datum X een bod doen om niet te laat te zijn en de wereld nog te kunnen redden. En ieder redelijk ander argument moet daarvoor wijken. Bijvoorbeeld dat de doelen voor 2030 nu al zijn behaald en we nog tot 2050 de tijd hebben om meer maatregelen te nemen. Waarom nu dus zo doorduwen met dat besluitvormingsproces?

Bezint eer ge begint.
Een dergelijk belangrijk besluit zou wat BVHlokaal betreft in veel ruimere zin moeten worden voorgelegd aan de inwoners. Kortom, college van BW van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ga (er) voor je inwoners staan en neem extra tijd om met de eigen inwoners een veel meer open debat en aan te gaan of we überhaupt en zo ja of nee hoe de opgave dan te gaan invullen. Het dreigement dat anders de provincie beslist kan best even terzijde worden geschoven voor een goed gedragen oplossing. De wijze waarop het nu lijkt te worden doorgedrukt doet volgens BVHlokaal geen recht aan een fatsoenlijk democratisch proces.

MAARN De gemeente moet verantwoording aan de inwoners afleggen, over de gang van zaken rond dorpshuis De Twee Marken. Dat vindt de raadsfractie van BVHlokaal, die de onderste steen naar boven wil halen. De oprichting van het dorpshuis werd destijds mogelijk dankzij donaties van Maarnaars, aldus de partij. ,,Gezien die kapitaalsinjectie van inwoners hebben inwoners recht op een  tegenprestatie.”

In schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders wil BVHlokaal het naadje van de kous weten. Zo wordt aan het Heuvelrugcollege gevraagd om een aantal stukken op tafel te leggen, zoals de financiële onderbouwing van de totstandkoming van De Twee Marken. Daaruit moet ook blijken hoeveel de inwoners precies hebben bijgedragen aan de realisatie van het dorpshuis.

ZORGPLICHT BVHlokaal verwijt eerdere colleges, dat die de Stichting De Twee Marken willens en wetens in problemen hebben gebracht. Wetende dat subsidies noodzakelijk waren voor de exploitatie van het dorpshuis, werden die in de jaren na de gemeentelijke herindeling ingetrokken. De BVH-fractie zegt dat de gemeente een zorgplicht had voor De Twee Marken.

LENING Anderhalf jaar geleden besloot het huidige college om het Maarnse dorpshuis over te nemen. De gemeente betaalde een lening van 6,5 ton af en kreeg daarvoor de grond aan het Trompplein en de gebouwen in bezit. Daarmee zou een dreigend faillissement zijn afgewend en konden de deuren van De Twee Marken open blijven. 

GELDTEKORT Maar volgens BVHlokaal was er sprake van ,,een gecreëerd liquiditeitsprobleem”. Uit de financiële stukken zou niets blijken van het openbaar aangekondigde geldtekort. Ook uit de informatiebrief die het college vorig jaar over de kwestie aan de gemeenteraad stuurde, blijkt volgens BVHlokaal niet dat er sprake was van  een acuut faillissementsprobleem bij Stichting De Twee Marken. 

OPENBAAR De partij wil nu inzage in alle stukken over het dorpshuis. Nu de Twee Marken in bezit is van de gemeente, valt het onder controle van de raad en dienen de stukken openbaar te zijn, aldus BVHlokaal

Door Michiel Schaaij

BRON: Nieuwsblad De Kaap

LEERSUM Anouk Haaxma, fractievoorzitter van BVHlokaal, werd tijdens de laatste raadsvergadering van 2020 uitgeroepen tot raadslid van het jaar. Ze was verrast, want de eerste ronde van de verkiezing had ze niet eens meegekregen.

Burgemeester Naafs leidde tijdens de digitale vergadering de bekendmaking in met de volgende woorden: ,,Het is iemand die scherp kan zijn in de raad – soms heel scherp -, die out of the box kan denken en die ontvankelijk is voor argumenten van anderen.” Haaxma wist hierdoor meteen dat zij was uitverkozen en reageerde als volgt: ,,Bedankt, maar het voelt wel een beetje ongemakkelijk want we doen alle negenentwintig ons werk.” De burgemeester benadrukte hierop dat hij het belangrijk vindt om met enige regelmaat het raadswerk in het zonnetje te zetten. En dat Sybe Streekstra, de eind september overleden fractievoorzitter van BVHlokaal, trots zou zijn geweest op Haaxma.

ZICHTBAAR Het was de eerste keer dat een raadslid van de Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug was genomineerd. ,,Dus dat vond de partij leuk. Ik heb geen stemmen geworven, maar ik denk dat ik door de inwoners gekozen ben omdat ik het afgelopen jaar best wel zichtbaar ben geweest op verschillende dossiers. Verder wil ik gewoon mijn werk in de raad goed doen. Soms lukt dat, en soms niet, en soms doe je goede dingen die helemaal niemand ziet, maar dat maakt me niet uit,” aldus Haaxma. 

Vooral voor het ontwikkelen de regionale energiestrategie vroeg zij de laatste tijd aandacht van burgers. ,,In een verband van zestien gemeenten worden voor de toekomst ingrijpende zaken beslist over zonneparken en windmolens. Willen inwoners die wel op hun grondgebied, waar dan en van welke afmetingen en in welke hoeveelheden? Daar moet je nú over meedenken anders is het straks besloten en dan is de invloed van de burger nog gering.”

RECHTSOM Het raadswerk kwam toevallig op haar pad, zoals veel in haar leven. ,,We waren met het gezin na 15 jaar in het buitenland in Leersum neergestreken. Daar liep ik meermaals tegen zaken aan die ik als inwoner niet voor elkaar kreeg. Bijvoorbeeld het verbeteren van de fietsveiligheid in het buitengebied. Ik liep stuk op de betrokken gemeentes over het verwijderen van één verkeersbord. Ik ben een type van ‘Als het niet linksom kan, dan maar rechtsom’, dus ging ik op zoek naar andere wegen. En voordat je het weet zit je met voorkeursstemmen in de raad,” vertelt ze met een lach. 

,,De lokale partij BVH past qua bloedgroep bij mij. Men staat er open voor goede ideeën, en doordat er geen landelijke lijn is die gevolgd moet worden, staat het je vrij om keuzes te maken die het beste zijn voor de Utrechtse Heuvelrug. Ook is er geen partijdiscipline, niets is dichtgetimmerd. We hebben wel stevige discussies maar je kunt stemmen naar je overtuiging.”

RATIO ONTBREEKT Anouk Haaxma is bedrijfseconoom met als specialisatie marketing en management. Hoog op haar agenda staan duurzaamheid en langetermijnkeuzes die ten goede komen aan de leefbaarheid op de Heuvelrug. De voorgenomen kap van de Broekhuizerlaan past daar niet in. ‘Een enorm zwarte dag voor Leersum’ twitterde zij hierover: ,,Ik vind het schokkend hoe er door het college is voorgesorteerd op dit besluit; met de borden en de afsluiting met hekken. Dat er een WOB-verzoek voor nodig was om er achter te komen dat 85% van de bomen niet slecht is, in tegenstelling tot eerdere beweringen van de gemeente, en dat de wethouder zich liet adviseren door de Bosgroep. Dat kan niet in hun rol als vertegenwoordiger van de initiatiefnemers. Het lijkt wel of de ratio hier niet heerst. Kijk even verderop, langs de Maarsbergseweg zijn jonge beuken tussen oudere geplant. En dan zou dat aan de Broekhuizerlaan niet kunnen?” Het ontwerpbesluit gaat haar aan het hart; als buitenmens, maar ook door de slechte timing tijdens de klimaatcrisis.

BELANGRIJK Het raadslid uit Leersum omschrijft zichzelf als wereldburger, kritisch en recht-door-zee. ,,Ik ben verder een echte doener en organisator. Dingen regelen gaat me goed af. Dat komt van pas als je zoveel verhuist als ik.” Haaxma (52) woonde in Californië, Argentinië, Singapore en Japan. ,,We hebben er bewust voor gekozen om onze kinderen in Nederland naar de middelbare school te laten gaan. Maar toen we terug waren kreeg ik wel te maken met een cultuurschok. Regelmatig liep ik tegen dingen aan waarvan ik dacht: waarom doen we die hier zo?” 

Deze zoektocht in combinatie met de wens in Nederland te wortelen, leidde tot het raadslidmaatschap per maart 2018. ,,Overal waar mijn gezin is ben ik in principe thuis, maar deze keer wilde ik echt iets doen wat me lokaal zou aarden. Ik weet van veel een beetje maar ben breed geïnteresseerd. Eigenlijk snap ik politiek vaak niet. Het is regelmatig geen kwestie van gezond verstand. Er worden dingen besloten die je thuis nooit zou doen. Ik ben dan nog oprecht verontwaardigd.”

Haaxma had nooit gedacht dat zij met haar praktische aard het raadswerk zo leuk zou vinden. ,,Maar ik vind het vooral belangrijk, ook al is het niet altijd even zichtbaar wat we doen. Er komen dossiers langs die er echt toe doen en het gaat om je directe leefomgeving. Ik besteed minstens twintig uur per week aan het raadswerk, en met plezier!”

BRON: Nieuwsblad de Kaap

Mede op initiatief van BVHlokaal hebben meerdere fracties in de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug erop aangedrongen om het plan van het college van B&W om géén burgerleden meer op te nemen in de welstandscommissie te laten vervallen.

De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die er op toeziet hoe een gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien, welke materialen er worden gebruikt en of het bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving en voldoende kwaliteit heeft.

Wij zijn, met de andere fracties, van mening dat:

– Burgerleden in de welstandscommissie lokale kennis inbrengen en daarmee het advies van de
welstandscommissie kunnen verrijken;

– Burgerleden in de welstandscommissie zorgen voor een frisse blik in de welstandscommissie;

– Burgerleden in de welstandscommissie het draagvlak onder de bevolking voor een welstandsadvies kunnen vergroten;

– Alle betrokken partijen positief zijn over het functioneren van en werken met burgerleden in de welstandscommissie.

Aan het college is dan ook gevraagd om de bestaande vacatures van burgerleden zo snel mogelijk weer in te vullen op basis van een transparante procedure.

Tijdens de Algemene Beschouwingen van 9 november 2020 over de begroting 2021 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de fractie van BVHlokaal aangegeven weinig enthousiast te zijn over het collegevoorstel.

Volgens BVHlokaal leeft de gemeente op te grote voet waarbij de inwoners weer voor de kosten moeten opdraaien. Het college stelt daarbij voor om de OZB voor 2021 wederom te verhogen om de gemeentebegroting sluitend te krijgen.

Hoewel de gemeente te maken heeft met extra hoge kosten door de extra taken die vanuit Den Haag worden opgelegd ziet de lokale partij dat ook andere gemeentes met idem problemen leven, maar de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de top 3 staat van minst gezonde gemeentes van een vergelijkbare omvang staat.

De fractie van BVHlokaal diende daarom een amendement in om de OZB met € 500.000,- te verlagen en daarvoor elders in de begroting dekking te zoeken. En ook nog een taakstellende vermindering  van de uitgaven te realiseren van € 1 miljoen zonder aan de voorzieningen voor de inwoners te tornen.

Lees hier de volledige speech vanuit de fractie