Onlangs kreeg de raad te horen dat het Rijksvastgoedbedrijf vasthoudt aan haar plannen om de 484 beuken van de “Dwarslaan” te willen kappen om een laan van linden 15 m dichter bij Huis Doorn te plaatsen. Alle partijen van de raad zijn het hier niet mee eens maar over een kapvergunning gaat het college. Het college heeft een “grote mate” van beslisruimte wat kap aangaat en de raad doet dan ook beroep op die ruimte om onze “Dwarslaan” te beschermen: deze beuken scoren hoog op iedere waarde die onze bomenverordening geeft en die ieder op zichzelf een reden kan geven om een kapvergunning te weigeren als het belang om deze te kappen daartegen niet opweegt. Wat de raad betreft niet: ze hebben natuurwaarde, milieuwaarde, landschappelijke waarde, cultuurhistorische waarde, waarde van stads- en dorpsschoon en waarde voor recreatie en leefbaarheid. Als er ergens een groep bomen al deze waarden vertegenwoordigen, dan is het de Dwarslaan wel. Niet voor niets maken zoveel inwoners zich druk om deze bomen! Daarom zal op 20 oktober een motie in de raad behandeld worden om het college aan te sporen een goede belangenafweging te maken en daarbij deze waarden eer aan te doen.

Lees hier de (concept)motie, die nog aangevuld zal worden:

Motie Bomen Park Huis Doorn

De raad van de Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 7 november 2022.

Hoewel de raad verheugd is dat het RVB een herstelplan voor Park Huis Doorn heeft en veel waardering heeft voor de meeste onderdelen, zijn er een aantal aspecten waar de raad bedenkingen bij heeft. Naar aanleiding van de informatie van het RijksVastgoedBedrijf (“RVB”) en het krantenartikel van 7 oktober jl. (rijksvastgoedbedrijf houdt vast aan bomenkap) komt de raad tot de volgende opmerkingen.

Constaterende:

 • dat het RVB vasthoudt aan de bomenkap en inrichting zoals dit is vastgesteld in 2018 (herstel-monumentaal-park-definitief-ontwerp.
 • dat het alternatief Dwarslaan van de inwoners door het RVB niet tot aanpassing heeft geleid;
 • dat de aangekondigde bomenkap grote onrust veroorzaakt onder de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en eerder heeft geleid tot een petitie met meer dan 1500 handtekeningen.
 • dat de raad eerder unaniem een motie heeft aangenomen die de zorgen van de inwoners en hun vraag om de kapvergunning niet af te geven overgebracht heeft aan het college en het college gevraagd heeft met het RVB in gesprek te gaan. Het college heeft meermaals met het RVB gesproken, maar dit heeft bij hen niet geleid tot andere inzichten.

Overwegende:

 • dat het afwegingskader van het RVB uit vier factoren bestaat (zie bijlage), waarbij de eerste “de beleving door het publiek” is. Het publiek, dat voor een groot gedeelte uit inwoners uit de regio bestaat en dagelijks bezocht wordt door vele inwoners van Doorn, heeft duidelijk laten weten niet achter de kap van de bomen te staan, met name die van de Dwarslaan.
 • De tweede afwegingsfactor is de cultuurhistorische achtergrond. Het inrichtingsplan van het RVB houdt op geen enkele wijze rekening met de ligging van de ijskelder van Huis Doorn waar de Dwarslaan naar toe leidde. De ijskelder is een van de oudste van Nederland en wordt al aangeduid in kaarten van 1792 ijskelder Park Huis Doorn. In een oudere kaart wordt gerefereerd naar het “IJskelderbosch” van Huis te Doorn (zie bijlage). De Dwarslaan gaat verderop over in de IJskelderlaan die nog steeds bestaat.
 • Een tweede cultuurhistorische factor zijn de karakteristieke beukenlanen op de Utrechtse Heuvelrug. De monumentale oude beuken van de Broekhuizerlaan zijn hier een voorbeeld van. Ook die werden met kap bedreigt, totdat inwoners aantoonden dat de gezondheid van deze bomen nog redelijk tot goed waren en met een alternatief kwamen zodat deze laan bewaard kon blijven.
 • De derde afwegingsfactor is de ecologie. Het RVB heeft in juli jl. bericht dat droogte-dwingt-tot-nieuw-groenbeheer-op-park-doorn en daarom de bomenkap noodzakelijk zou zijn, maar dit leidde tot vraagtekens m.b.t. het waterpeil van museumpark-huis-doorn waarbij tevens is geattendeerd op de weerbaarheid van beuken bij droogte: droogte-de-beuk-erin. Daarnaast hebben de beuken, ondanks de afgelopen droogte hun blad niet voortijdig laten vallen, de normale reactie van beuken op droogte.

(zie bijlage foto’s oktober 2022).

 • Bij de derde factor speelt ook de waarden van oude bomen mee. Oude bomen spelen een grotere rol bij de klimaatadaptatie dan jongere. Zij verkoelen meer, nemen meer CO2 op, filteren meer en bieden een bredere ondersteuning voor fauna en flora. In deze tijd waar verduurzaming voorop dient te staan, geeft het geen pas om oude bomen te vellen indien dit niet echt noodzakelijk is.
 • Verder ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat de meeste bomen, ook die van de Dwarslaan in redelijke tot goede conditie zijn. De nabijgelegen 200 jaar oude beuken van de oude Molenweg (Kerkepad) zijn in zo’n goede conditie dat tijdens de informatieronde door de deskundige van het RVB verzekerd is dat deze nog een eeuw mee konden gaan.

Verzoekt het college:

Bij de beoordeling van de aanvraag van de kapvergunning van het RVB:

 1. nadrukkelijk rekening te houden met bovenstaande factoren waarmee tot nu toe geen rekening is gehouden in het inrichtingsplan; en
 2. recht te doen aan de uitkomsten van de participatie van de inwoners en andere belanghebbenden bij het Park.

En gaat over tot de orde van de dag.

BVHlokaal – Francine van der Velde

PvdD – Jolande Kors

VVD – Florien Scager


Voor meer informatie over het verkiezingsprogramma 2022 van BVHlokaal, zie:

Nieuwsbericht, of ga direct naar Standpunten BVHlokaal Henschotermeer

Begin December 2021 heeft de exploitant van het Henschotermeer een aangepast plan aan inwoners gepresenteerd. 

Inmiddels is er veel commotie ontstaan en maken vele mensen (zo’n 20.000 hebben dit via 2 petities laten weten evenals betrokken inwoners- en natuurorganisaties) zich grote zorgen om deze ontwikkeling. Zo ook BVHlokaal. 

Wij begrijpen de wens voor het verbeteren van dagrecreatie mogelijkheden om de kosten te kunnen dragen. Werd er eerst parkeergeld geïnd, nu wordt er ook voor de toegang betaald. Dit was al een heikel punt: er was immers afgesproken dat het meer ‘vrij toegankelijk’ zou blijven. Uiteindelijk kwam het hek er wel, mede omdat ‘vrij toegankelijk’ nog niet ‘gratis’ betekende en de subsidies voor het onderhoud van het gebied wegvielen na het opheffen van het recreatieschap (een samenwerking van 11 gemeenten die, behalve de Utrechtse Heuvelrug, niet meer de kosten wilden dragen voor de diverse terreinen – voor het Henschotermeer was er jaarlijks een gemiddeld tekort van 114.000 euro. 

Er komen jaarlijks zo’n 300.000 bezoekers. Er is bij de opheffing van het recreatieschap een subsidie van 150.000 euro gegeven wegens achterstallig onderhoud. Het kost 4,5 ton om het Henschotermeer draaiende te houden (incl. huur). Hoeveel moet er opgebracht worden om te kunnen spreken van een gezonde ‘rendabele exploitatie’?  

Nu wordt naast veel bebouwing voor jaarrond dagrecreatie, ook dag- en nachtverbijven voorgesteld. Dit zal gepaard gaan met nog meer bomenkap.  

Momenteel gaat het alleen nog om een voorstel. Samen met andere partijen hebben wij een Motie ingediend om, zoals ook is afgesproken, een verdere gezamenlijke visie te ontwikkelen. Een visie dat meer rekening houdt met de andere ontwikkelingen van dit gebied (bij Europarcs worden honderden (ca 700) standplaatsen omgezet in recreatiewoningen (ca 350 mogelijk) – iets waar trouwens BVHlokaal als enige partij niet mee heeft ingestemd. De exploitant heeft vorig jaar van Woudenberg toestemming gekregen om 270 extra chalets te bouwen en aan de andere kant van het meer komt de bebouwing van de YMCA uit Leusden waardoor de drukte nog verder zal toenemen met navenante druk op de natuurwaarden terwijl is afgesproken dat het boslandschap en het natuurlijk karakter voor dit ‘dagrecreatie’ terrein behouden blijven. De toenemende drukte heeft ook gevolgen voor het verkeer en de veiligheid. 

Kort en krachtig gezegd zullen deze ontwikkelingen het landschap en natuurlijk karakter teveel aantasten. Wij zijn onderdeel van een groen Nationaal Park. Groen is ons DNA, onze sterkste troef en moeten we juist koesteren: niet alleen voor onze eigen inwoners, maar voor het hele gebied. 

Francine van der Velde  Raadslid BVHlokaal 

BVHlokaal maakt zich sterk voor behoud van groen in Amerongen en de Catharijnestraat in Driebergen. Zie voor Driebergen de berichtgeving in Nieuwsblad de Kaap en het AD.

Tijdens de online raadsvergadering van maandag 20 december werd Anouk Haaxma – fractievoorzitter en lijsttrekker van BVHlokaal – uitgeroepen tot Raadslid van het Jaar 2021. Inmiddels heeft burgemeester Frits Naafs ook de prijzen, behorende bij deze onderscheiding, aan het winnende raadslid uitgereikt. Gefeliciteerd, Anouk!


BVHlokaal, de enige onafhankelijk van de landelijke politiek opererende politieke partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, heeft de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 samengesteld

Al eerder werd Anouk Haaxma, de huidige fractievoorzitter, gekozen als lijsttrekker van de partij. Nu zijn ook de andere kandidaten voor de kieslijst bekend, nadat de leden daarvoor hun akkoord hebben gegeven. Zij is erg blij met de kandidaten, waarvan vele nieuwe: “Het is een geweldig divers team, jong-oud, ervaren en onvervaren, met heel verschillende achtergronden en expertise, Maar allemaal bevlogen om het groene- en mooie karakter van de Utrechtse Heuvelrug, via de lokale politiek, te koesteren en te versterken. De partij groeit stevig wat ons sterkt in onze aanpak en onze standpunten. Er komt de komende jaren veel op ons af en met dit team zijn wij er klaar voor.”

Één van de opvallende nieuwkomers is de in Driebergen-Rijsenburg woonachtige Bram Brinkman die als nummer 2 is gekandideerd. Brinkman die van huis uit wel bekend is met de politiek is zelf niet eerder actief geweest in de politiek. “Aan de eettafel met familie en/of vrienden en op de sociale media is het gemakkelijk om je mening klaar te hebben over allerlei kwesties, maar daarmee blijft je inbreng om iets te veranderen of voor elkaar te brengen zeer gering. Dat vind ik onbevredigend. En daarom heb ik mij, nu ik de tijd er meer voor heb en mijzelf er ook meer ‘rijp’ voor voel, verkiesbaar gesteld. Het is fantastisch wonen hier op de Utrechtse Heuvelrug, maar er kan wat mij betreft qua inrichting en verzorging van de openbare ruimte in de dorpen en het buitengebied wel een (flink) tandje bij. We behoren tenslotte niet voor niets tot de Stichtse Lustwarande. En dat is nu typisch iets waar de lokale partij BVHlokaal zich ook sterk voor maakt”, zo verklaart Brinkman zijn kandidatuur.

Naast de ervaren Gera Hensbergen en Francine van der Velde zijn ook de jonge Robin de Bock alsmede Nico Daamen en Yvonne Karelse door de leden gekozen. Kees Notenboom zit al sinds afgelopen jaar in de raad na het overlijden van partij-oprichter Sybe Streekstra.

De totale lijst van BVHlokaal bevat nog 12, veelal nieuwe, kandidaten die verdeeld zijn over de verschillende dorpen die onderdeel uitmaken van de Utrechtse Heuvelrug.

BVHlokaal, dat in 2005 ten tijde van de gemeentelijke fusie als Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug is ontstaan, heeft momenteel vier zetels in de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Foto: BVHlokaal. De eerste 8 kandidaten op de kieslijst van BVHlokaal op de monumentale Uilentoren in Leersum. V.l.n.r. Gera Hensbergen, Bram Brinkman, Francine van der Velde, Nico Daamen, Kees Nooteboom, Yvonne Karelse, Anouk Haaxma en Robin de Bock.


Onderstaande column, geschreven door fractievoorzitter Anouk Haaxma, is gepubliceerd in de November-editie van Nieuwsblad De Kaap;

Destijds heeft ons gezin de keus gemaakt om op de Utrechtse Heuvelrug te gaan wonen. Velen zullen de redenen herkennen: de centrale ligging, goede bereikbaarheid, prima voorzieningen voor jong-en-oud, unieke cultuur-historie, maar vooral het groen, de ruimte en de rust. Mooie bonus zijn de vele aardige mensen die er wonen 😉

Maar we ervaren nu allemaal de enorm toegenomen drukte in de dorpen, in de natuur en in het verkeer. Denk maar eens aan de dagelijkse verkeersstromen op de Hoofdstraat in Driebergen-Rijsenburg, de kruising in Doorn, de rotonde in Leersum, de op/afritten bij Maarn en Maarsbergen. Maar ook het sluipverkeer in het buitengebied dat al die drukte tracht te vermijden. En in de weekends de extra overlast door overvolle parkeerplaatsen bij de bossen en door vele motor- en autoclubs die onze regio bezoeken. Deze drukte gaat steeds meer ten koste van het woongenot van onze inwoners én van de natuur, dat ook zijn rustplekken moet hebben.

Als je de natuur en het woonplezier wilt bewaken, moet je mijns inziens kritisch naar groei kijken. Groei kent een prijs. Méér is niet altijd beter. Zeker niet voor de natuur en onze inwoners. Daarom pleit ik ervoor dat er een duidelijke grens wordt gesteld aan de groei van onze gemeente in de zin van inwonertal, toerisme, verkeer, grootschalige woningbouw, bedrijvigheid, windturbines en zonne- weiden. Alleen als het de leefbaarheid voor onze inwoners en de natuur aantoonbaar verbetert (of niet raakt) steunt BVHlokaal pas een eventuele keuze voor groei. Het gaat dus niet meer om méér, maar om beter. Beter woningaanbod voor jongeren, starters en ouderen, betere verkeersdoorstroming, betere verzorging van de openbare ruimte. Dat vraagt niet meer om de standaardoplossingen, maar om een lange termijn visie waar we als gemeente over pakweg 25 jaar willen staan en waaraan alle gemeentelijke en particuliere plannen getoetst kunnen worden.

Wij zijn heus niet blind voor de vraagstukken die op tafel liggen, maar wij passen ervoor straks als buitenwijk te moeten gaan fungeren van een grootstedelijk-Utrecht. Wij kiezen voor de rust, ruimte en kwaliteit die de Utrechtse Heuvelrug al zo lang heeft gekenmerkt, en dat ons gebied zelfs tot Stichtse Lustwarande heeft gemaakt.

Kortom, wat ons betreft blijft de gemeente Utrechtse Heuvelrug de plek waar de leefbaarheid voor de eigen inwoners vooraan staat én de natuur bij alle beslissingen nadrukkelijk ook z’n rechten kan claimen.

En voor alle duidelijkheid, groei van natuur en bomen staat wel buiten kijf!

Anouk Haaxma, fractievoorzitter BVHLokaal


De leden van BVHlokaal hebben Anouk Haaxma gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Anouk Haaxma nam vorig jaar het fractievoorzitterschap van de partij al op zich vanwege het -vlak voor zijn overlijden- terugtreden van BVHlokaal-oprichter Sybe Streekstra.

Anouk Haaxma is blij met het unanieme vertrouwen van de leden: “Ik koester de Heuvelrug met z’n groene en cultuurhistorische kenmerken en zet mij samen met de fractie en de partij heel graag in om dit unieke karakter te bewaken en te versterken. Doordat BVHlokaal de enige lokale partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is zonder binding met de landelijke politiek kunnen wij geheel zelfstandig opkomen voor de belangen van de inwoners van onze prachtige dorpen en het buitengebied.”

Op dit moment heeft BVHlokaal, dat in 2005 ten tijde van de gemeentelijke fusie als Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug is ontstaan, vier zetels in de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Lees hier onze inbreng tijdens de Algemene Beschouwingen Kadernota (juli 2021):

Het jaar in een notendop: 

Bijna 1,5 jaar komt de Raad niet meer fysiek bij elkaar. 9 maanden geleden overleed onze oprichter en fractievoorzitter Sybe Streekstra plotseling. En 3 weken geleden werden Leersum en Maarsbergen zwaar getroffen door een bizarre valwind met enorme schade aan bezit en natuur. Maar ook met een onzichtbare emotionele schade. De onderlinge behulpzaamheid en solidariteit was hartverwarmend. 

Dít was allemaal overmacht. En hoe de gemeente dat hanteerde, verdient een groot compliment. Ook bedanken we het college voor de snelheid en de schaalgrootte van de hulpverlening na de valwind. Daarbij spreken wij het vertrouwen uit dat er ook in de toekomst proactief, ruimhartig en langdurig ondersteuning is voor het herstel van alle schade. 

Maar er zijn de laatste jaren veel meer inwoners geraakt. Overberg schrok van drugs-labs, ketelproducenten en windmolens in de achtertuin. Amerongen wordt door motoren, de huizen en tuinen uitgejaagd. Maarn is bezorgd over de toekomst van hun voorzieningen. En van de Broekhuizerlaan tot Park Doorn, en van Dennenburg tot Peppel Enk kwamen veel inwoners in opstand bij het verdwijnen of afsluiten van groen. Ook liepen de emoties hoog op bij de georkestreerde participatie-bijeenkomsten over de energietransitie. En dít was géén overmacht. Dít zijn plannen die inbreken op onze leefomgeving. 

BVHlokaal wil dat daar in het 4e jaar van deze raad (en de jaren daarna) anders mee omgegaan wordt. 

Groei heeft een keerzijde

Iedereen herkent de enorm toegenomen drukte in de natuur, in de dorpen, en ook in het verkeer. Denk aan de overvolle parkeerplaatsen bij het bos, de kruising in Doorn, het sluipverkeer in het buitengebied, de Hoofdstraat in Driebergen, en overlast van motoren en old-timers die komen toeren. Deze drukte gaat ten koste van het woongenot van onze inwoners en van de natuur. 

Wij vinden dat juist dát leidend moet zijn bij keuzes van het bestuur in toerisme/recreatie, verkeer, woningbouw, en energieopwekking. De wens om te groeien kent wat ons betreft beperkingen. Alleen als het de leefbaarheid voor onze inwoners verbeterd (of niet raakt) EN de natuur meeprofiteert steunen wij die groeiwens. 

Vertrouwen en menselijke maat

De regionale plannen voor ‘Gezond stedelijk leven’ zijn grotendeels de wens van de stad Utrecht. Het is híér onze taak om die plannen af te schalen naar passend bij onze dorpen en soms dus de deur te wijzen. 

 • Woningbouw voor eigen inwoners? Prima, maar 500 huizen erbij in Doorn is gewoon te veel.
 • De klimaatcrisis willen weren? Prima, maar niet over de rug van de eigen inwoner of ten koste van onze natuur. 

De participatiesessies bij de energietransitie en de perikelen rondom de MFA in Maarn zijn signalen van hoe vertrouwen van inwoners is beschadigd. 

Ook moeten wij ons realiseren dat deze plannen slapeloze nachten, onzekerheid en veel stress veroorzaken. Wij willen dat het belang van de eigen inwoner veel méér centraal komt te staan in het gemeentelijk beleid. 

Daarvoor hebben we een bestuur nodig met een rechte rug, 

 • – dat reëel begroot en zich daar vervolgens aan houdt, 
 • – dat inwoners betrekt als het kan. En dan ook echt bereid is om bij te sturen 
 • – dat geen gemeenschapsgeld verspilt aan participatie als de uitkomst al vaststaat. 
 • – dat transparant bestuurt, 
 • – dat ‘nee’ durft te zeggen tegen plannen, die de leefbaarheid voor inwoners schaden 
 • – dat de tegenmacht koestert, beschermt en faciliteert 

EN daarmee het vertrouwen van inwoners in de democratie en de lokale politiek herstelt.

Samenvattend:

Wat BVHlokaal betreft is de Utrechtse Heuvelrug niet langer het wingebied van Utrecht-en-omstreken voor windmolens, nog meer recreatie, nog meer toerisme en nog meer huisvesting. 

Wat BVHlokaal betreft is de Utrechtse Heuvelrug weer een gemeente waar de eigen inwoners, de dorpen, de natuur en de leefbaarheid centraal staat. 

En waar de overheid dít doel dient. 

Dat zijn onze kaders en wensen voor de toekomst voorzitter. Dank u wel!

BVHlokaal stelt de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor een onderzoek te laten doen door een onafhankelijke deskundige partij naar de aankoop door de gemeente van het sociaal cultureel centrum ‘De Twee Marken’ in Maarn en daarnaast ook afspraken te maken om de overwaarde van De Twee Marken te (her)investeren in de nieuwe dorpsvoorzieningen.

‘De Twee Marken’ is voor inwoners van Maarn en Maarsbergen zeer belangrijk, omdat het bepalend is voor de vitaliteit van de dorpen. De totstandkoming is voor een belangrijk deel gefinancierd met privé geld van inwoners. Inwoners hebben volgens BVHlokaal daarom niet alleen recht om te weten hoe de gemeente met hun ‘dorpshuis’ omgaat/ is omgegaan, maar hebben ook het recht om mee te praten, mee te denken en gezamenlijk tot een toekomstige invulling te komen.

Inmiddels is ‘De Twee Marken’ aangekocht door de gemeente. Opvallend hierbij is dat de gemeente het onroerend goed niet op basis van marktwaarde heeft gekocht. De overdracht heeft zelfs ver onder de WOZ-waarde plaatsgevonden. Op deze manier heeft de gemeente zich minstens 3,3 miljoen (dit bedrag is hoger na herbestemming) aan gemeenschapsgeld/geld van inwoners van Maarn toegeëigend zonder aan te geven, dat dit bedrag wordt geïnvesteerd in de nieuwe dorpsvoorzieningen.

Nog veel vragen!
BVHlokaal heeft over deze zaak vragen en vervolgvragen gesteld aan het college en de accountant van de gemeente. Inmiddels is het duidelijk dat:

 • De koopakte met een koopsom (€ 822k) en voorwaarden (vrij van huur en verplichtingen) niet overeenkomt met het gestelde in de RIB Aankoop Twee Marken. De accountant heeft niet de beschikking gekregen over deze koopakte, maar over een concept(!) rectificatie akte;
 • De koop een papieren exercitie is. Er zijn geen betalingen aan het Stichtingsbestuur van de Twee Marken gedaan;
 • Niet voldaan is aan de voorwaarden van de garantstelling van de gemeente Maarn en dat deze niet 1 op 1 toegepast zijn in de Wensen-  en Bedenkingen brief inzake Aankoop van De Twee Marken;
 • Financiële stukken en/ of een ambtelijke analyse, op basis waarvan kan worden vastgesteld dat aanspraak maken op de gemeentelijke garantstelling door het Stichtingsbestuur van De Twee Marken noodzakelijk was, niet aangeleverd zijn/is;
 • De WOZ-waarde van De Twee Marken ten tijde van de koop € 3,8 miljoen (lening bedroeg € 465k) is en de gemeente geen afspraken heeft gemaakt met het Stichtingsbestuur over hoe de overwaarde van de Twee Marken ten goede komt aan de dorpsvoorzieningen (dorpshuis en sporthal) van Maarn.
 • Door de gemeente zelf wordt aangegeven, dat er geen euro van de overwaarde in de dorpsvoorzieningen wordt geïnvesteerd.

Veel vragen over deze aankoop zijn echter (nog) niet beantwoord, waardoor er geen volledige duidelijkheid is. De accountant geeft aan dat de gestelde vragen interessant zijn. Voor nader onderzoek is echter een vervolgopdracht aan de accountant nodig of er kan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden door een onafhankelijke deskundige derde partij. BVHlokaal doet daarom een agenderingsverzoek om een onderzoek te laten doen en om de overwaarde van De Twee Marken te (her)investeren in de nieuwe dorpsvoorzieningen.