De afgelopen circa 1,5 jaar was er sprake van een forse ledengroei bij BVHlokaal, de enige lokale partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De vereniging Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug, de officiële naam van BVHlokaal, werd in 2005/2006 als ‘protestpartij’ tegen de toen voorgenomen fusie van Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg door toenmalig raadslid Sybe Streekstra en een aantal medestanders opgericht. In de tussenliggende jaren groeide de kiezersaanhang van 2 naar 6 zetels en daarmee vormt de partij inmiddels de grootste fractie in de gemeenteraad.

Als gevolg van de politieke inzet in de afgelopen jaren en de publicitaire initiatieven rondom de verkiezingen in 2022 kreeg BVHlokaal meer bekendheid. Naast forse groei van het aantal kiezers nam ook het ledental flink toe. Was er tot een aantal jaren geleden nog slechts sprake van een klein ‘vriendenclubje’, inmiddels is de partij qua aantal leden van toen meer dan vervijfvoudigd. De grotere omvang van de partij vroeg om andere vormen van communicatie met de leden, en BVHlokaal heeft daarvoor nu de nieuwsbrief ‘Ideaal’ in het leven geroepen. Met enige (on)regelmaat wil de partij met deze nieuwsbrief haar leden op de hoogte stellen van de politieke ontwikkelingen, maar ook aandacht gaan geven aan de verdere opbouw van de partijorganisatie.

De nieuwsbrief Ideaal is primair bedoeld voor de leden van BVHlokaal, maar belangstellenden kunnen desgewenst een exemplaar via deze link bekijken. Ook worden er exemplaren verspreid via o.a. bibliotheken en cultuurhuizen in de verschillende dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Afgelopen donderdag 23 maart 2023 is Vincent van Geelen door de gemeenteraad geïnstalleerd als commissielid voor BVHlokaal. Vincent is hiermee ons vierde commissielid, naast Michiel Keijzer, Richard Postma en Freek Jan Berkhout. De fractie van BVHlokaal is nu volledig bezet met 6 raadsleden en 4 commissieleden.

Vincent stelt zichzelf graag nader voor:

“Na te zijn opgegroeid in Wijk bij Duurstede woon ik sinds 2016 met mijn vrouw en onze zoon, die in 2021 een paar dagen na de valwind geboren is, in Leersum. Het is een genot om te mogen wonen aan de rand van onze prachtige Heuvelrug. Ik ben trots op onze prachtige groene gemeente als ik ’s-ochtends vanuit Leersum door onze mooie dorpen naar mijn werk in Driebergen fiets.

Omdat ik niet alleen nu zelf, maar ook onze toekomstige generaties de kans wil bieden om te genieten van al het moois dat in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te vinden is heb ik mij aangemeld bij BVHlokaal. Nu ik ben geïnstalleerd als commissielid wil ik vanuit deze rol de partij ondersteunen in het behalen van onze doelen. Ik heb een financiële achtergrond en houd mij in het dagelijks leven onder andere bezig met het financieren van duurzame energieprojecten.”

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is er gezocht naar een locatie voor windenergie en niet gevonden. Na een lange zoektocht was gelukkig ook de locatie Overberg afgevallen. Echter, de provincie Utrecht gaat nu alsnog zelf zoeken naar locaties voor windturbines, omdat er te weinig windprojecten zouden zijn. Dit kan de provincie doen, omdat zij formeel gezien het bevoegd gezag is voor windprojecten vanaf 5 MW.

Op deze kaart is te zien dat er zowel in Overberg (nummer 90) als in Maarn en Maarsbergen (nummer 85) gezocht gaat worden. Zie de groene delen binnen de blauwe ovalen als concrete mogelijke locaties. In Maarsbergen gaat het om het middelste groene stukje, tussen de Griftdijk, de Rottegatsteeg, de Rumelaarseweg en de Monnickendijk. In Maarn kleurt het Henschotermeer groen. Daarnaast zijn er diverse zoekgebieden die net niet in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vallen, maar net erbuiten. Denk bijvoorbeeld aan zoekgebied nummer 71 tussen Cothen en Werkhoven.

Zoekgebied 90 in Overberg

Zoekgebied 85 in Woudenberg, Maarn en Maarsbergen (groene stukje linksboven betreft het Henschotermeer en het groene stukje in het midden betreft Maarsbergen)

In de brief van de provincie aan de gemeenten staat:

“Provincie Utrecht gaat een planMER opstellen om inzicht te krijgen in de milieu-informatie over onderzoeksgebieden voor windenergie in de hele provincie Utrecht. Het planMER is een onderzoek waarin geen beslissingen over gebieden worden genomen. In het planMER wordt alleen milieu-informatie over de onderzoeksgebieden verzameld en zal er dus geen ranking komen van individuele gebieden. De milieu-informatie uit dit planMER zal input zijn voor de voorkeursbeslissing die eind 2023 / begin 2024 genomen zal worden, met daarin de locatiekeuze(s) voor te nemen projectbesluiten.”

Met andere woorden, dit is een eerste stap van de provincie om gemeenten op te leggen waar windturbines moeten komen. De uitkomst kan zijn dat dit in Overberg en/of Maarn en Maarsbergen het geval is.

Standpunt BVHlokaal

Het standpunt van BVHlokaal is géén windturbines en zonnevelden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn er vervolgens raadsbrede afspraken gemaakt, waaronder over de energietransitie. In de raadsbrede afspraken staat hierover:

“We blijven constructief meewerken om inhoud te geven aan de verplichtingen in de Regionale Energie Strategie (RES) . … Uitgangspunt is het doel 0,088 TWh. De mate waarin we zonnevelden willen plaatsen, wegen we af in het aangepaste afwegingskader 2.0 (na evaluatie, na beslissing over de gunning). Daarna volgt een besluit over de invulling van de 2e ronde zonnevelden. Er is geen overeenstemming over de vraag of de gemeente de komende vier jaar meewerkt aan (voorbereiding van) het plaatsen van industriële windturbines.”

Vervolgens is tussen de collegepartijen BVHlokaal, VVD, D66 en SGP de volgende aanvullende afspraak gemaakt:

“In deze raadsperiode zal door het college geen inspanning geleverd worden voor enige voorbereiding/vergunning/verkenning in relatie tot industriële windturbines op het grondgebied van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.”

Kortom, BVHlokaal zal, zoals raadsbreed afgesproken, zich constructief maar kritisch opstellen over zonnevelden, om de doelstelling van 0,088 TWh te behalen. Er zijn vanuit de RES géén vereisten gesteld aan een verhouding wind/zon. Het is daarom tegen de afspraken in dat de provincie zich nu bemoeit met de manier waarop de gemeente de doelstelling wil behalen.

BVHlokaal kan zich dus niet vinden in de zoektocht die de provincie gaat uitvoeren en wil dat zoekgebieden naar windenergie binnen onze gemeentegrenzen uit het onderzoek gehaald worden.

Wat kunt u doen?

Allereerst kunt u uw mening over windturbines mee laten wegen bij de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten op 15 maart 2023. Als hulpmiddel, de eerste stelling in het kieskompas gaat over windturbines.

Ten tweede kunt u tot 5 april een zienswijze indienen op de plannen van de provincie Utrecht over de PlanMER. BVHlokaal gaat zelf ook een zienswijze indienen. Deze zullen wij later publiceren op deze site. Eventueel kunt u dan informatie hergebruiken voor uw eigen zienswijze. Voor het opstellen van de zienswijze onderhoudt BVHlokaal contact met de werkgroep tegen windenergie in Overberg.

Al enige jaren is de gemeente Utrechtse Heuvelrug actief bezig met het duurzaam ophalen van afval. Alle politieke partijen hebben na de verkiezingen in 2022 raadsbreed afgesproken minder afval aan te willen bieden bij de vuilverwerking door onze gemeente. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar maandag 19 december 2022 is er een eerste stap gezet die voordelig kan uitpakken voor alle inwoners: als je nog beter afval gaat scheiden krijg je je kosten voor de inzameling ook onder controle. Bijna 100 gemeentes in Nederland hebben dit ook al met succes ingevoerd.

BVHlokaal heeft voor een tweejaar durend traject gestemd met als doel om minder restafval te krijgen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug met behulp van een prijsprikkel. Het college is door de meerderheid van de raad verzocht hiermee te starten. Restafval is de meest vervuilende afvalstroom en daardoor de duurste bij afvalverwerking. Er is besloten tot het invoeren van diftar (gedifferentieerde tarief) bij de vuilverwerking van restafval. Het project gaat verder onder de naam Prijsprikkel. Met deze systematiek is het mogelijk minder kosten te krijgen voor alle huishoudens bij het verwerken van restafval. De afvalstoffenheffing wordt na de implementatie in een vast deel en een flexibel deel geheven. Op de factuur komen de flexibele kosten apart voor het aantal maal dat er restafval aangeboden is aan de gemeente in de huis- of ondergrondse container. Het aantal containers wordt geteld en gefactureerd. Het nog beter separaat scheiden van glas, groen, plastic en papier zal de stroom restafval verminderen. Bijna honderd gemeenten hebben dit succesvol ingevoerd.

Er wordt zo goed mogelijk met de ervaringen van andere gemeenten rekening gehouden bij de uitvoering en met name voor bijvoorbeeld senioren met incontinentiemateriaal, resterende medicijnen, maar ook wordt er gecontroleerd bij het afgeven van restafval op de milieustraat. Vervuiling van afvalstromen en dumping in de natuur is zeker in het begin een bijkomend fenomeen, maar zal op basis van ervaring snel afnemen. Boa’s zijn extra alert op handhaving. Twee jaar na invoer volgt er een evaluatie met de bewoners of zij tevreden zijn en dan zullen er cijfers beschikbaar zijn over de kosten en het aantal kilo’s restafval.

Afgelopen maandagavond 19 december 2022 heeft de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug met een meerderheid besloten voor de voorgenomen plaatsing van zonnevelden bij Amerongen en Overberg.

Zoals altijd gezegd, BVHlokaal is tegen industriële zonnevelden. De vraag die nu aan de orde was was echter niet of je voor of tegen dergelijke zonnevelden bent. Wat nu voorlag was of de voorstellen voldeden aan het afwegingskader Energie in Landschap dat in 2020 is vastgesteld met steun toen van VVD, OPEN, ChristenUnie en het CDA. Dat besluit opende de weg voor onder andere marktpartijen om te zoeken naar locaties. Bij een dergelijke procedure dient je afwegingskader volgens ons volledig dichtgetimmerd te zijn, maar dat bleek het helaas allerminst. Meervoudig grondgebruik bleek slechts een streven. Idem geldt voor een lokaal eigendom van de velden.

December 2021 was het moment om de plannen nog te stoppen, maar OPEN, D66 en VVD wilden toen doorzetten. De haast bij de energietransitie woog blijkbaar zwaarder dan het belang van de natuur en het luisteren naar de eigen inwoners.

BVHlokaal kon met steun van de raad nog wel voor elkaar krijgen dat we nu nog eens naar de definitieve plannen kunnen kijken om het te toetsen op het volledige afwegingskader. Maar zoals gezegd, het kader is boterzacht en daarom is er helaas geen grond te vinden om de plannen te weigeren. Gelukkig konden we de plannen met moties een beetje bijsturen. Twee van de drie moties op ons initiatief zijn aangenomen:

Motie “Een omgevingsfonds per zonneveld voor de directe omgeving” (aangenomen)

Motie Richting geven aan evaluatie afwegingskader Energie in Landschap” (aangenomen)

Motie Verbeteren omwonendenregeling” (verworpen)

We merken wel dat vele partijen willen leren van dit proces. Daar gaan wij zeker op letten, want voor je het weet wint de haast het weer van de zorgvuldigheid.

De Invulling van de energietransitie moet volgens BVHLokaal op een veel meer eigen en passende wijze voor de Utrechtse Heuvelrug.

En daarom kiest BVHLokaal primair voor:

  • Isolatie van woningen en gebouwen;
  • Zonnepanelen op daken van zoveel mogelijk woningen, industriegebieden en agrarische gebouwen;
  • CO2-reductie door o.a. veel meer groen in de openbare ruimte;
  • Stimuleren van inkoop en gebruik van groene energie;
  • Inzetten op duurzame economie;
  • Geothermie verder onderzoeken;
  • Landelijke/Europese aanpak van de energietransitie. Nu moet elke gemeente haar eigen energie opwekken.

Het gesprek over de zonnevelden is echter nog niet klaar. Eerder heeft de raad besloten om als uitgangspunt 0,088 TWh aan grootschalige energie op te gaan wekken. Aangezien de collegepartijen afgesproken hebben dat er deze collegeperiode geen tijd gestoken wordt in windturbines, blijven zonneweides (en mestvergisting en innovatie) over. Met de toekenning van de zonnevelden in Overberg en Amerongen is de 0,088 TWh niet volledig ingevuld. Het gesprek hierover gaat door. Eerst volgt in de raad een evaluatie, daarna een herijking van het afwegingskader (of een beter alternatief hiervoor). Bij de bespreking van de herijking van het afwegingskader zal conform de raadsbrede afspraken bekeken worden in welke mate we zonnevelden willen plaatsen. Oftewel, wordt vervolgd.

De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug is afgelopen week akkoord gegaan met de begroting 2023 en het uitvoeringsprogramma voor de komende paar jaar, als uitwerking van de afgelopen mei gemaakte raadsbrede afspraken. Het verbeterprogramma heeft als titel ‘Groen en Duurzaam Doen!’ Heel veel van hetgeen wij, maar vooral ook de inwoners, graag zien gebeuren krijgt daarin flinke aandacht.

Leefomgeving

Een veel betere verzorging van de huidige, door achterstallig onderhoud, slechte kwaliteit van de buitenruimte is een belangrijk onderdeel van het programma, en parken en dorpscentra krijgen daarbij nog wat extra aandacht. Trottoirs en wegen horen hier ook bij. En een belangrijk deel van de speelplaatsen krijgt in de komende periode een opknapbeurt. De bomenverordening, waarin de regels rondom kap en herplant zijn vastgelegd, wordt zo snel als mogelijk herzien waardoor er meer bescherming zal plaatsvinden voor het bomenarsenaal in de gemeente. Het versterken van de biodiversiteit in de leefomgeving krijgt daarbij een prominente rol.

Andere speerpunten

Maar ook voor de problemen op het gebied van wonen, duurzaamheid en verkeer staan goede, en ons inziens realistische, plannen op stapel waar de inwoners in de komende jaren zeker iets van zullen gaan merken. Zo is er besloten dat er gewerkt gaat worden aan het versnellen van woningbouwprojecten, waaronder de mogelijkheden voor flexwoningen en tiny houses. Maar ook het oplossen van knelpunten in het wegennetwerk, waaronder de (school)fietsroutes in het buitengebied, krijgt versneld aandacht. En duurzaamheidsmaatregelen krijgen een stevige impuls. Er wordt daarbij o.a. flink ingezet op isoleren, waardoor de energiekosten structureel kunnen gaan dalen.

Financiering

Duidelijk zal zijn dat deze ambities ook investeringen vragen. De kosten worden o.a. betaald vanuit financiering vanuit het Rijk (via het gemeentefonds). Maar extra geld is nodig. Wij willen de inwoners hierbij ontzien, een OZB verhoging is daarom niet aan de orde (los van de inflatiecorrectie). Er is besloten een aantal andere belastingen wel te verhogen. Voor forensen en toeristen zullen de kosten voor hun verblijf in onze dorpen gaan toenemen, en ook voor eigenaren van o.a. kantoren en bedrijfspanden worden de kosten hoger. Er is daarbij overigens sprake van een inhaaleffect, na jaren van relatief stabiele belastingtarieven voor deze categorieën. Ondernemers en organisaties zijn kritisch over deze verhoging. Daar hebben wij begrip voor. Wij vinden de verhoging echter toch gerechtvaardigd omdat de investeringen die gedaan gaan worden op de langere termijn ook zullen zorgen voor een verbetering van het ondernemersklimaat. Wij zullen de eventuele effecten van deze OZB-verhoging voor (sport)verenigingen overigens nauwlettend volgen, het welzijn van de inwoners is ons lief.

Gastvrije Heuvelrug

De dorpscentra krijgen een kwaliteitsslag en de buitenruimte en het groen wordt aantrekkelijker. Inwoners, bezoekers en toeristen zullen het waarderen en detaillisten en de recreatiesector kunnen ervan profiteren. Los daarvan is er door de gemeenteraad ook ingestemd met het aanstellen van een zogenaamde centrummanager. Deze nieuwe functie dient als ‘kartrekker’ in het verder versterken van het dorpshart in de verschillende dorpen en zal gezamenlijke acties en activiteiten van de winkeliers en andere (horeca)ondernemers mede gaan coördineren. En de afspraak is dat een kwart van de opbrengst van de toeristenbelasting wordt geherinvesteerd in de recreatiesector.

Als BVHLokaal herkennen wij ons heel goed in dit realisatieplan en zijn wij blij – als nieuwe deelnemer aan het college – hieraan nu ook zeer concreet te hebben kunnen bijdragen.

 

 

Tijdens de voorlaatste raadsvergadering voor de zomer heeft Bram Brinkman de Algemene Beschouwing namens BVHlokaal uitgesproken. Hij riep op de mede-raadsleden, het college van B&W en het ambtenarencorps om zo spoedig als mogelijk werk te maken van een uitvoeringsprogramma voor de raadsbrede thema’s vergroenen, verduurzamen, verkeer en wonen waarvan de eerste effecten al in het komend jaar zichtbaar en merkbaar zijn.

Op woensdag 25 mei is tijdens een extra raadsvergadering het nieuwe college van B&W geïnstalleerd waarvoor BVHlokaal, als grootste partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ook een wethouder levert. Anouk Haaxma heeft die eervolle en uitdagende taak namens BVHlokaal op zich genomen. Vanwege het vertrek van Anouk uit de fractie is voormalig commissielid Nico Daamen nu geïnstalleerd als (6e) raadslid. Bram Brinkman neemt het BVHlokaal fractievoorzitterschap van Anouk Haaxma over. Elk van hen heel veel succes gewenst in ieders nieuwe rol.

Na de installatie van de zes raadsleden zijn afgelopen donderdag ook de vier commissieleden geïnstalleerd. Zowel Nico Daamen als Michiel Keizer waren de vorige raadsperiode al commissielid. Met de versterking van Richard Postma en Freek Jan Berkhout  is de fractie van BVHlokaal nu op volle sterkte.

Bovenstaande foto werd na de installatie van de commissieleden gemaakt, met van links naar rechts: Michiel Keizer, Freek Jan Berkhout, Nico Daamen en Richard Postma.

De Landelijke Eenheid (de LE) van de politie (voorheen bekend als KLPD) met diverse kantoorlocaties nabij de op/afrit aan de A12 maar ook elders in het land, wil al haar activiteiten gaan centraliseren in Driebergen-Rijsenburg. Het plan betekent onder andere dat bovenop de momenteel ca. 2000 medewerkers zo’n 700 medewerkers extra, inclusief het bijbehorende wagenpark, in Driebergen-Rijsenburg zullen moeten worden gehuisvest.

De huidige locatie van de LE heeft daarvoor geen plek en heeft daarom het oog laten vallen op het naastgelegen gebied waar nu de sportterreinen van FC Driebergen, Dalto en the Pink Panthers liggen. Maar ook o.a. de DTC en muziekvereniging Aurora hebben er hun vaste en vertrouwde plek. De LE is, na overleg hierover met het college van B&W, nu een verkenningsproces gestart om over deze plannen te praten met deze direct betrokken (sport)clubs en met omwonenden en naastgelegen bedrijven. Lees hier en hier de verstrekte informatie hierover vanuit de gemeente en de LE. 

De plannen van de LE zijn volgens BVHlokaal echter niet uitsluitend zeer ingrijpend voor de betrokken sportclubs en verenigingen en direct omwonenden en bedrijven maar zal naar verwachting ook een enorme impact hebben op het leefklimaat van alle inwoners van Driebergen-Rijsenburg. De toename van het aantal LE-medewerkers zal naar de overtuiging van BVHlokaal o.a. op de toch al overvolle Hoofdstraat leiden tot nog meer verkeersdrukte op en rondom de op/afrit A12, Ook zullen de extra medewerkers van de LE naar verwachting dicht(er)bij hun werkplek willen gaan wonen en daardoor nog meer druk leggen op de al krappe woningmarkt. Daarnaast zal een (eventuele) verhuizing van de sportvelden/clubs naar elders in het dorp, waarvan nog de vraag is waarheen, hoe dan ook leiden tot verdere verdichting en afname van open (natuur)gebied, en zorgen voor extra verkeersstromen in en/of door het dorp.

De vestiging van de LE in Driebergen-Rijsenburg werd en wordt erg gewaardeerd, maar voor BVHlokaal staat bij deze drastische plannen primair het belang van alle inwoners van het dorp centraal. BVHlokaal wil op voorhand nog geen mening over het plan uitspreken, maar verwacht vanuit de LE een brede en proactieve verkenning van alle voor- en nadelige effecten van hun plan voor geheel Driebergen-Rijsenburg. Over de uitkomsten van dat uitvoerige onderzoek zal BVHlokaal zich te zijner tijd dan een oordeel vormen.