De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug is afgelopen week akkoord gegaan met de begroting 2023 en het uitvoeringsprogramma voor de komende paar jaar, als uitwerking van de afgelopen mei gemaakte raadsbrede afspraken. Het verbeterprogramma heeft als titel ‘Groen en Duurzaam Doen!’ Heel veel van hetgeen wij, maar vooral ook de inwoners, graag zien gebeuren krijgt daarin flinke aandacht.

Leefomgeving

Een veel betere verzorging van de huidige, door achterstallig onderhoud, slechte kwaliteit van de buitenruimte is een belangrijk onderdeel van het programma, en parken en dorpscentra krijgen daarbij nog wat extra aandacht. Trottoirs en wegen horen hier ook bij. En een belangrijk deel van de speelplaatsen krijgt in de komende periode een opknapbeurt. De bomenverordening, waarin de regels rondom kap en herplant zijn vastgelegd, wordt zo snel als mogelijk herzien waardoor er meer bescherming zal plaatsvinden voor het bomenarsenaal in de gemeente. Het versterken van de biodiversiteit in de leefomgeving krijgt daarbij een prominente rol.

Andere speerpunten

Maar ook voor de problemen op het gebied van wonen, duurzaamheid en verkeer staan goede, en ons inziens realistische, plannen op stapel waar de inwoners in de komende jaren zeker iets van zullen gaan merken. Zo is er besloten dat er gewerkt gaat worden aan het versnellen van woningbouwprojecten, waaronder de mogelijkheden voor flexwoningen en tiny houses. Maar ook het oplossen van knelpunten in het wegennetwerk, waaronder de (school)fietsroutes in het buitengebied, krijgt versneld aandacht. En duurzaamheidsmaatregelen krijgen een stevige impuls. Er wordt daarbij o.a. flink ingezet op isoleren, waardoor de energiekosten structureel kunnen gaan dalen.

Financiering

Duidelijk zal zijn dat deze ambities ook investeringen vragen. De kosten worden o.a. betaald vanuit financiering vanuit het Rijk (via het gemeentefonds). Maar extra geld is nodig. Wij willen de inwoners hierbij ontzien, een OZB verhoging is daarom niet aan de orde (los van de inflatiecorrectie). Er is besloten een aantal andere belastingen wel te verhogen. Voor forensen en toeristen zullen de kosten voor hun verblijf in onze dorpen gaan toenemen, en ook voor eigenaren van o.a. kantoren en bedrijfspanden worden de kosten hoger. Er is daarbij overigens sprake van een inhaaleffect, na jaren van relatief stabiele belastingtarieven voor deze categorieën. Ondernemers en organisaties zijn kritisch over deze verhoging. Daar hebben wij begrip voor. Wij vinden de verhoging echter toch gerechtvaardigd omdat de investeringen die gedaan gaan worden op de langere termijn ook zullen zorgen voor een verbetering van het ondernemersklimaat. Wij zullen de eventuele effecten van deze OZB-verhoging voor (sport)verenigingen overigens nauwlettend volgen, het welzijn van de inwoners is ons lief.

Gastvrije Heuvelrug

De dorpscentra krijgen een kwaliteitsslag en de buitenruimte en het groen wordt aantrekkelijker. Inwoners, bezoekers en toeristen zullen het waarderen en detaillisten en de recreatiesector kunnen ervan profiteren. Los daarvan is er door de gemeenteraad ook ingestemd met het aanstellen van een zogenaamde centrummanager. Deze nieuwe functie dient als ‘kartrekker’ in het verder versterken van het dorpshart in de verschillende dorpen en zal gezamenlijke acties en activiteiten van de winkeliers en andere (horeca)ondernemers mede gaan coördineren. En de afspraak is dat een kwart van de opbrengst van de toeristenbelasting wordt geherinvesteerd in de recreatiesector.

Als BVHLokaal herkennen wij ons heel goed in dit realisatieplan en zijn wij blij – als nieuwe deelnemer aan het college – hieraan nu ook zeer concreet te hebben kunnen bijdragen.

 

 

Tijdens de voorlaatste raadsvergadering voor de zomer heeft Bram Brinkman de Algemene Beschouwing namens BVHlokaal uitgesproken. Hij riep op de mede-raadsleden, het college van B&W en het ambtenarencorps om zo spoedig als mogelijk werk te maken van een uitvoeringsprogramma voor de raadsbrede thema’s vergroenen, verduurzamen, verkeer en wonen waarvan de eerste effecten al in het komend jaar zichtbaar en merkbaar zijn.

Op woensdag 25 mei is tijdens een extra raadsvergadering het nieuwe college van B&W geïnstalleerd waarvoor BVHlokaal, als grootste partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ook een wethouder levert. Anouk Haaxma heeft die eervolle en uitdagende taak namens BVHlokaal op zich genomen. Vanwege het vertrek van Anouk uit de fractie is voormalig commissielid Nico Daamen nu geïnstalleerd als (6e) raadslid. Bram Brinkman neemt het BVHlokaal fractievoorzitterschap van Anouk Haaxma over. Elk van hen heel veel succes gewenst in ieders nieuwe rol.

Na de installatie van de zes raadsleden zijn afgelopen donderdag ook de vier commissieleden geïnstalleerd. Zowel Nico Daamen als Michiel Keizer waren de vorige raadsperiode al commissielid. Met de versterking van Richard Postma en Freek Jan Berkhout  is de fractie van BVHlokaal nu op volle sterkte.

Bovenstaande foto werd na de installatie van de commissieleden gemaakt, met van links naar rechts: Michiel Keizer, Freek Jan Berkhout, Nico Daamen en Richard Postma.

De Landelijke Eenheid (de LE) van de politie (voorheen bekend als KLPD) met diverse kantoorlocaties nabij de op/afrit aan de A12 maar ook elders in het land, wil al haar activiteiten gaan centraliseren in Driebergen-Rijsenburg. Het plan betekent onder andere dat bovenop de momenteel ca. 2000 medewerkers zo’n 700 medewerkers extra, inclusief het bijbehorende wagenpark, in Driebergen-Rijsenburg zullen moeten worden gehuisvest.

De huidige locatie van de LE heeft daarvoor geen plek en heeft daarom het oog laten vallen op het naastgelegen gebied waar nu de sportterreinen van FC Driebergen, Dalto en the Pink Panthers liggen. Maar ook o.a. de DTC en muziekvereniging Aurora hebben er hun vaste en vertrouwde plek. De LE is, na overleg hierover met het college van B&W, nu een verkenningsproces gestart om over deze plannen te praten met deze direct betrokken (sport)clubs en met omwonenden en naastgelegen bedrijven. Lees hier en hier de verstrekte informatie hierover vanuit de gemeente en de LE. 

De plannen van de LE zijn volgens BVHlokaal echter niet uitsluitend zeer ingrijpend voor de betrokken sportclubs en verenigingen en direct omwonenden en bedrijven maar zal naar verwachting ook een enorme impact hebben op het leefklimaat van alle inwoners van Driebergen-Rijsenburg. De toename van het aantal LE-medewerkers zal naar de overtuiging van BVHlokaal o.a. op de toch al overvolle Hoofdstraat leiden tot nog meer verkeersdrukte op en rondom de op/afrit A12, Ook zullen de extra medewerkers van de LE naar verwachting dicht(er)bij hun werkplek willen gaan wonen en daardoor nog meer druk leggen op de al krappe woningmarkt. Daarnaast zal een (eventuele) verhuizing van de sportvelden/clubs naar elders in het dorp, waarvan nog de vraag is waarheen, hoe dan ook leiden tot verdere verdichting en afname van open (natuur)gebied, en zorgen voor extra verkeersstromen in en/of door het dorp.

De vestiging van de LE in Driebergen-Rijsenburg werd en wordt erg gewaardeerd, maar voor BVHlokaal staat bij deze drastische plannen primair het belang van alle inwoners van het dorp centraal. BVHlokaal wil op voorhand nog geen mening over het plan uitspreken, maar verwacht vanuit de LE een brede en proactieve verkenning van alle voor- en nadelige effecten van hun plan voor geheel Driebergen-Rijsenburg. Over de uitkomsten van dat uitvoerige onderzoek zal BVHlokaal zich te zijner tijd dan een oordeel vormen.

Op woensdagavond 30 maart vond de installatie van de nieuwe raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug plaats. Tijdens de verkiezingen van twee weken geleden is BVHlokaal met 6 zetels gekozen tot grootste partij. Vanaf heden bestaat de fractie dus niet uit vier maar uit zes raadsleden. Bovenstaande foto werd na de installatie van de raad gemaakt, met van links naar rechts: Francine van der Velde, Gera Hensbergen, Bram Brinkman, Anouk Haaxma, Kees Notenboom en Robin de Bock.

De komende vier jaar zullen we ons hard maken om zoveel mogelijk van het partijprogramma te realiseren, onder andere met meer aandacht voor groen, geen windmolens of velden met zonnepanelen en betere bescherming van de natuur.

We gaan er vol voor!

Met een groei van 2 zetels is BVHlokaal nu met 6 zetels de grootste partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De opvallende campagne die de afgelopen periode is gevoerd, mede op basis van een duidelijk en toekomstgericht verkiezingsprogramma, heeft zijn vruchten afgeworpen. Het is nu aan de nieuwe raadsfractie om samen met andere partijen een programma samen te stellen waarmee we ernaar kunnen toewerken in de komende 8-10 jaar de mooiste en gezondste* gemeente van Nederland te worden. (* o.a. qua natuur, woningbouw, gemeentefinanciën, publieke voorzieningen, sociaal domein, leefomgeving, zorg, verkeer, verduurzaming, bedrijvigheid.)

Dank voor alle support! We gaan ons best doen dit vertrouwen waar te maken.

De winst van BVHlokaal werd ook volop door de media opgepakt. Meer lezen kan via onderstaande links:
https://www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/politiek/801506/bvhlokaal-de-grootste-in-utrechtse-heuvelrug-pvdd-met-twee-zete
 https://www.ad.nl/utrecht/bvh-overdonderd-na-grote-winst-bij-verkiezingen-in-utrechtse-heuvelrug-grote-klap-voor-vvd~a92889e5/

Commissielid en kandidaat raadslid Nico Daamen van BVHlokaal heeft zich succesvol ingezet om een vuurwerkverbod in te stellen voor de Utrechtse Heuvelrug. Zie hier voor meer informatie.

De Parkeerbeleidsnota die ter beoordeling bij de raad ligt, is er met name op gericht om de auto te weren en niet om de buurten leefbaar te houden. We kunnen wel willen dat niemand meer een auto bezit, en daarom het parkeren steeds moeilijker maken.
 Maar dat is voor onze partij niet de insteek. Onze inwoners hebben auto’s die ergens moeten staan en daar moet een zo leefbaar mogelijk plan voor worden gemaakt. Deze nota sluit de ogen voor de problemen en creëert er zelfs nog meer bij door de beleidskeuzes.

Daarom hebben wij 3 Amendementen gemaakt om de nota aan te passen, waarvan er 2 zijn aangenomen: 

1) Het kunstmatig indelen van de kernen van dorpen in Centrum, Centrum Schil en Rest Binnen Bebouwde Kom wordt niet gesteund door CBS cijfers. Deze indeling zorgt ervoor dat er minder plek is om te parkeren voor inwoners. Daarom hebben we dit aangepast met ons amendement. Voor Leersum, Maarn en Amerongen wordt de parkeernorm niet verlaagd. 

2) Er is een mobiliteitsfonds opgericht om parkeerplaatsen af te kunnen kopen bij nieuwbouw. Dus als er ergens gebouwd gaat worden en er kunnen geen parkeerplekken op eigen terrein gerealiseerd worden dan kan er toch een vergunning voor bouw verleend worden. Wij willen dat dit terughoudend gedaan wordt op plekken waar al parkeerdruk is. Op plekken waar er in de openbare ruimte wel parkeerplekken gemaakt kunnen worden kan de bouwer de parkeernorm afkopen. De nota is aangepast op hoeveel er betaald moet worden. Voor goedkopere woningen is dit lager dan voor de duurdere. 

Meer weten? Zie onze standpunten over woningbouw en verkeer.

Het Groen is onze belangrijkste kenmerk, het zit in ons DNA. De meeste mensen die hier komen wonen en recreëren, komen voor het “Groen”. 

De afgelopen jaren echter ‘ontgroenen’ wij: bomen tot 30 cm dikte kunnen en worden zomaar weggekapt. Deze dikte halen veel bomen niet eens na decennia op onze (arme) zandgronden. 

Ook komt er bij herplant een veel jonger/dunner exemplaar, en bij de kap van meer bomen worden er minder teruggezet. 

Als gemeente hebben wij het “Groen Groeit Mee” pact ondertekend: de bedoeling is dat bij iedere ontwikkeling niet alleen de groei van ‘verstening’ mogelijk wordt gemaakt maar ook de groei van Groen. 

Ook is unaniem de motie “Bomen, Bomen, Bomen” aangenomen. Dit wil zeggen dat wij meer Groen op de Heuvelrug willen. Maar Groen willen is nog geen Groen doen. 

BVHlokaal vindt dat de ontgroening niet langer moet doorgaan. Wij willen ook niet wachten op ‘nieuw beleid’ of totdat de omgevingswet wordt ingevoerd. 

Daarom hebben wij de bomenverordening laten agenderen en hebben wij een aantal voorstellen gepresenteerd: Veranderingen Bomenverordening.

De belangrijkste voorstellen komen kort gezegd neer op: 

– beschermen van bomen dikker dan 20 cm 

– bij kappen altijd herplant. Kan dit niet op locatie of in de buurt, dan het verlies van groen compenseren via het herplant fonds voor groen in de gemeente. 

– bij de herplant het 1 boom eruit – 1 boom terug principe gebruiken (of evenwaardig groen). 

– bij bouwprojecten het groen laten groeien betekent 1 boom eruit – 1,25 boom terug. Ook hier, als dit niet kan, dan compenseren. 

– geen bomen kappen voor zonnepanelen. Volwassen bomen zijn duurzamer dan panelen en er staan teveel daken leeg. Voor het ‘duurzame’ rendement kan men meedoen aan zon-zoekt-dak of wind-deel projecten zonder dat dit ten koste van bomen gaat.

– behoud laanbomen. Dit wil zeggen bomen aan beide zijden van de laan. 

– waardering voor cultuurhistorische soorten zoals de inheemse Den die het prima doet in droge omstandigheden. 

Kortom, wij staan voor Groen moet je Doen!