fbpx

BVHlokaal tegen mogelijke plannen windenergie in Overberg, Maarn en Maarsbergen door Provincie

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is er gezocht naar een locatie voor windenergie en niet gevonden. Na een lange zoektocht was gelukkig ook de locatie Overberg afgevallen. Echter, de provincie Utrecht gaat nu alsnog zelf zoeken naar locaties voor windturbines, omdat er te weinig windprojecten zouden zijn. Dit kan de provincie doen, omdat zij formeel gezien het bevoegd gezag is voor windprojecten vanaf 5 MW.

Op deze kaart is te zien dat er zowel in Overberg (nummer 90) als in Maarn en Maarsbergen (nummer 85) gezocht gaat worden. Zie de groene delen binnen de blauwe ovalen als concrete mogelijke locaties. In Maarsbergen gaat het om het middelste groene stukje, tussen de Griftdijk, de Rottegatsteeg, de Rumelaarseweg en de Monnickendijk. In Maarn kleurt het Henschotermeer groen. Daarnaast zijn er diverse zoekgebieden die net niet in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vallen, maar net erbuiten. Denk bijvoorbeeld aan zoekgebied nummer 71 tussen Cothen en Werkhoven.

Zoekgebied 90 in Overberg

Zoekgebied 85 in Woudenberg, Maarn en Maarsbergen (groene stukje linksboven betreft het Henschotermeer en het groene stukje in het midden betreft Maarsbergen)

In de brief van de provincie aan de gemeenten staat:

“Provincie Utrecht gaat een planMER opstellen om inzicht te krijgen in de milieu-informatie over onderzoeksgebieden voor windenergie in de hele provincie Utrecht. Het planMER is een onderzoek waarin geen beslissingen over gebieden worden genomen. In het planMER wordt alleen milieu-informatie over de onderzoeksgebieden verzameld en zal er dus geen ranking komen van individuele gebieden. De milieu-informatie uit dit planMER zal input zijn voor de voorkeursbeslissing die eind 2023 / begin 2024 genomen zal worden, met daarin de locatiekeuze(s) voor te nemen projectbesluiten.”

Met andere woorden, dit is een eerste stap van de provincie om gemeenten op te leggen waar windturbines moeten komen. De uitkomst kan zijn dat dit in Overberg en/of Maarn en Maarsbergen het geval is.

Standpunt BVHlokaal

Het standpunt van BVHlokaal is géén windturbines en zonnevelden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn er vervolgens raadsbrede afspraken gemaakt, waaronder over de energietransitie. In de raadsbrede afspraken staat hierover:

“We blijven constructief meewerken om inhoud te geven aan de verplichtingen in de Regionale Energie Strategie (RES) . … Uitgangspunt is het doel 0,088 TWh. De mate waarin we zonnevelden willen plaatsen, wegen we af in het aangepaste afwegingskader 2.0 (na evaluatie, na beslissing over de gunning). Daarna volgt een besluit over de invulling van de 2e ronde zonnevelden. Er is geen overeenstemming over de vraag of de gemeente de komende vier jaar meewerkt aan (voorbereiding van) het plaatsen van industriële windturbines.”

Vervolgens is tussen de collegepartijen BVHlokaal, VVD, D66 en SGP de volgende aanvullende afspraak gemaakt:

“In deze raadsperiode zal door het college geen inspanning geleverd worden voor enige voorbereiding/vergunning/verkenning in relatie tot industriële windturbines op het grondgebied van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.”

Kortom, BVHlokaal zal, zoals raadsbreed afgesproken, zich constructief maar kritisch opstellen over zonnevelden, om de doelstelling van 0,088 TWh te behalen. Er zijn vanuit de RES géén vereisten gesteld aan een verhouding wind/zon. Het is daarom tegen de afspraken in dat de provincie zich nu bemoeit met de manier waarop de gemeente de doelstelling wil behalen.

BVHlokaal kan zich dus niet vinden in de zoektocht die de provincie gaat uitvoeren en wil dat zoekgebieden naar windenergie binnen onze gemeentegrenzen uit het onderzoek gehaald worden.

Wat kunt u doen?

Allereerst kunt u uw mening over windturbines mee laten wegen bij de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten op 15 maart 2023. Als hulpmiddel, de eerste stelling in het kieskompas gaat over windturbines.

Ten tweede kunt u tot 5 april een zienswijze indienen op de plannen van de provincie Utrecht over de PlanMER. BVHlokaal gaat zelf ook een zienswijze indienen. Deze zullen wij later publiceren op deze site. Eventueel kunt u dan informatie hergebruiken voor uw eigen zienswijze. Voor het opstellen van de zienswijze onderhoudt BVHlokaal contact met de werkgroep tegen windenergie in Overberg.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!