fbpx

Geen bomenkap bij Huis Doorn

Onlangs kreeg de raad te horen dat het Rijksvastgoedbedrijf vasthoudt aan haar plannen om de 484 beuken van de “Dwarslaan” te willen kappen om een laan van linden 15 m dichter bij Huis Doorn te plaatsen. Alle partijen van de raad zijn het hier niet mee eens maar over een kapvergunning gaat het college. Het college heeft een “grote mate” van beslisruimte wat kap aangaat en de raad doet dan ook beroep op die ruimte om onze “Dwarslaan” te beschermen: deze beuken scoren hoog op iedere waarde die onze bomenverordening geeft en die ieder op zichzelf een reden kan geven om een kapvergunning te weigeren als het belang om deze te kappen daartegen niet opweegt. Wat de raad betreft niet: ze hebben natuurwaarde, milieuwaarde, landschappelijke waarde, cultuurhistorische waarde, waarde van stads- en dorpsschoon en waarde voor recreatie en leefbaarheid. Als er ergens een groep bomen al deze waarden vertegenwoordigen, dan is het de Dwarslaan wel. Niet voor niets maken zoveel inwoners zich druk om deze bomen! Daarom zal op 20 oktober een motie in de raad behandeld worden om het college aan te sporen een goede belangenafweging te maken en daarbij deze waarden eer aan te doen.

Lees hier de (concept)motie, die nog aangevuld zal worden:

Motie Bomen Park Huis Doorn

De raad van de Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 7 november 2022.

Hoewel de raad verheugd is dat het RVB een herstelplan voor Park Huis Doorn heeft en veel waardering heeft voor de meeste onderdelen, zijn er een aantal aspecten waar de raad bedenkingen bij heeft. Naar aanleiding van de informatie van het RijksVastgoedBedrijf (“RVB”) en het krantenartikel van 7 oktober jl. (rijksvastgoedbedrijf houdt vast aan bomenkap) komt de raad tot de volgende opmerkingen.

Constaterende:

 • dat het RVB vasthoudt aan de bomenkap en inrichting zoals dit is vastgesteld in 2018 (herstel-monumentaal-park-definitief-ontwerp.
 • dat het alternatief Dwarslaan van de inwoners door het RVB niet tot aanpassing heeft geleid;
 • dat de aangekondigde bomenkap grote onrust veroorzaakt onder de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en eerder heeft geleid tot een petitie met meer dan 1500 handtekeningen.
 • dat de raad eerder unaniem een motie heeft aangenomen die de zorgen van de inwoners en hun vraag om de kapvergunning niet af te geven overgebracht heeft aan het college en het college gevraagd heeft met het RVB in gesprek te gaan. Het college heeft meermaals met het RVB gesproken, maar dit heeft bij hen niet geleid tot andere inzichten.

Overwegende:

 • dat het afwegingskader van het RVB uit vier factoren bestaat (zie bijlage), waarbij de eerste “de beleving door het publiek” is. Het publiek, dat voor een groot gedeelte uit inwoners uit de regio bestaat en dagelijks bezocht wordt door vele inwoners van Doorn, heeft duidelijk laten weten niet achter de kap van de bomen te staan, met name die van de Dwarslaan.
 • De tweede afwegingsfactor is de cultuurhistorische achtergrond. Het inrichtingsplan van het RVB houdt op geen enkele wijze rekening met de ligging van de ijskelder van Huis Doorn waar de Dwarslaan naar toe leidde. De ijskelder is een van de oudste van Nederland en wordt al aangeduid in kaarten van 1792 ijskelder Park Huis Doorn. In een oudere kaart wordt gerefereerd naar het “IJskelderbosch” van Huis te Doorn (zie bijlage). De Dwarslaan gaat verderop over in de IJskelderlaan die nog steeds bestaat.
 • Een tweede cultuurhistorische factor zijn de karakteristieke beukenlanen op de Utrechtse Heuvelrug. De monumentale oude beuken van de Broekhuizerlaan zijn hier een voorbeeld van. Ook die werden met kap bedreigt, totdat inwoners aantoonden dat de gezondheid van deze bomen nog redelijk tot goed waren en met een alternatief kwamen zodat deze laan bewaard kon blijven.
 • De derde afwegingsfactor is de ecologie. Het RVB heeft in juli jl. bericht dat droogte-dwingt-tot-nieuw-groenbeheer-op-park-doorn en daarom de bomenkap noodzakelijk zou zijn, maar dit leidde tot vraagtekens m.b.t. het waterpeil van museumpark-huis-doorn waarbij tevens is geattendeerd op de weerbaarheid van beuken bij droogte: droogte-de-beuk-erin. Daarnaast hebben de beuken, ondanks de afgelopen droogte hun blad niet voortijdig laten vallen, de normale reactie van beuken op droogte.

(zie bijlage foto’s oktober 2022).

 • Bij de derde factor speelt ook de waarden van oude bomen mee. Oude bomen spelen een grotere rol bij de klimaatadaptatie dan jongere. Zij verkoelen meer, nemen meer CO2 op, filteren meer en bieden een bredere ondersteuning voor fauna en flora. In deze tijd waar verduurzaming voorop dient te staan, geeft het geen pas om oude bomen te vellen indien dit niet echt noodzakelijk is.
 • Verder ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat de meeste bomen, ook die van de Dwarslaan in redelijke tot goede conditie zijn. De nabijgelegen 200 jaar oude beuken van de oude Molenweg (Kerkepad) zijn in zo’n goede conditie dat tijdens de informatieronde door de deskundige van het RVB verzekerd is dat deze nog een eeuw mee konden gaan.

Verzoekt het college:

Bij de beoordeling van de aanvraag van de kapvergunning van het RVB:

 1. nadrukkelijk rekening te houden met bovenstaande factoren waarmee tot nu toe geen rekening is gehouden in het inrichtingsplan; en
 2. recht te doen aan de uitkomsten van de participatie van de inwoners en andere belanghebbenden bij het Park.

En gaat over tot de orde van de dag.

BVHlokaal – Francine van der Velde

PvdD – Jolande Kors

VVD – Florien Scager


Blijf ons volgen, doneer of word lid!