In tegenstelling tot de landelijke situatie waarin de bouwwereld zich continu beklaagt dat er maar niet wordt gebouwd, wordt op de Utrechtse Heuvelrug de ene woning na de andere gerealiseerd! Dit blijkt uit een uitgebreid en helder overzicht dat op herhaald verzoek van BVHLokaal door de gemeente is opgesteld over de recente bouwrealisaties en bouwprognoses voor de komende jaren. Dit overzicht is een waardevol handvat voor het beoordelen van toekomstige bouwinitiatieven, op basis van het door de raad vastgestelde uitgangspunt ‘bouwen naar behoefte’.

In de omgevingsvisie tot 2040 hebben we afgesproken dat we niet willen groeien om de groei, maar meer woningen toevoegen, door nieuwbouw of transformatie, om de vitaliteit van de verschillende dorpen in onze gemeente te behouden. Onderzoek heeft aangegeven dat voor de instandhouding van onze voorzieningen onze bevolking zou moeten groeien van circa 50.500 nu naar 51.000 tot 52.000.

Als we uitgaan van het hoogste getal waarbij meer zekerheid wordt gegeven o.a. voor de instandhouding voor de toekomst van bijvoorbeeld scholen, dan moeten er 1571 inwoners bijkomen t/m 2030. Daarnaast wordt rekening gehouden met een ‘verdunning’ die plaatsvindt, doordat steeds meer mensen alleen of met z’n tweeën in een huis wonen. Daarvoor rekent het college met een gemiddelde factor van 2.2 mensen per woning.

Bij een groei van 1571 inwoners naar 52.000 inwoners zijn er dus (1571 ./. 2.2) 715 woningen nodig. Omgerekend gemiddeld voor de periode 2023 t/m 2030 (8 jaar) betekent dit 102 woningen per jaar.

Het goede nieuws is dat dit aantal al ruimschoots wordt gehaald! Uit de bouwmonitor die nu beschikbaar is, blijkt dat in het eerste jaar 2023 er 133 woningen gebouwd. Kijkend naar wat er in de zogenaamde “pijplijn” zit (aan aangemelde plannen) voor de hele periode 2023 t/m 2030, dan komen we uit op een aantal van 1742 woningen! Ruim boven wat er ook in de woondeal met de provincie is afgesproken (1143 woningen), dat de vertaling is van de bouwwens van het rijk en provincie voor een miljoen extra woningen!

We bouwen nu zodanig dat iedere nieuwe toekomstige bewoner een eigen woning zou kunnen krijgen en zelfs meer dan dat! Kortom: we hebben de ‘bouwen, bouwen, bouwen’ doelstelling in onze gemeente meer dan gehaald! En wat BVHLokaal betreft zetten we nu alle (ambtelijke) energie op het daadwerkelijk zo snel als mogelijk realiseren van de woningen en stoppen we met extra, nieuwe ontwikkelingen bovenop wat er nu al gepland is.

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is in de vorige raadsperiode gezocht naar een locatie voor windenergie en niet gevonden. Na een lange zoektocht was toen gelukkig ook de locatie Overberg afgevallen. Echter, de provincie Utrecht heeft nu alsnog locaties voor windturbines aangewezen in de provincie omdat er volgens hen te weinig windprojecten zouden zijn. Dit kan de provincie doen, omdat zij formeel gezien het bevoegd gezag is voor windprojecten vanaf 5 MW. De provincie dreigt nu dus met doorzettingsmacht om toch windturbines met een tiphoogte van 240 meter in de directe omgeving van Overberg te plaatsen.

Standpunt BVHlokaal
Het standpunt van BVHlokaal is helder: Géén grote industriële windturbines. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is er tussen de collegepartijen BVHlokaal, VVD, D66 en SGP de volgende afspraak gemaakt:

“In deze raadsperiode zal door het college geen inspanning geleverd worden voor enige voorbereiding/vergunning/verkenning in relatie tot industriële windturbines op het grondgebied van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.”

Standpunt college gemeente Utrechtse Heuvelrug
“Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug onderschrijft de noodzaak van de energietransitie en werkt constructief mee om de afgesproken klimaatdoelen te behalen. Onze gemeente zet de komende jaren in op het behalen van onze gemeentelijke energietransitiedoelstellingen door zonne-energie. De gemeenteraad heeft het college onlangs de opdracht gegeven hiertoe een nieuw beleidskader op te stellen. Het college is van mening dat de provincie zich terughoudend dient op te stellen zolang gemeenten zich blijven inzetten om de doelen te behalen. De lijst met kansrijke gebieden is daarom door de gemeente Utrechtse Heuvelrug ter kennisgeving aangenomen en is voor ons geen aanleiding om ons beleid te wijzigen.”

Voorlopig is het dus allemaal nog niet zover, maar wij houden als fractie deze zorgwekkende situatie vanuit de provincie Utrecht nauwlettend in de gaten.

Sinds mensenheugenis gaan babyluiers bij het restafval. Er is nog steeds geen goede afvalstroom voor deze immense aantallen luiers.

Twee jaar geleden is de gemeenteraad begonnen met het debat over beprijzen van afval. Al veel langer speelde de hoge kosten voor verwerking van afval in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar door de continue stijgende tarieven vonden we het tijd worden om daar besluiten over te nemen. In dit traject is er een enquête gehouden onder de inwoners met 1500 reacties: gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat restafval beprijzen, was de conclusie van dit grote aantal respondenten. Restafval is de duurste stroom om te verwerken en er moet dus gestimuleerd worden dit terug te dringen.

In het debat is aan de orde geweest wat we met al die babyluiers aan moeten. Toen was er al geen goede oplossing: het grote aantal babyluiers wordt verbrand samen met het overige onbruikbare restafval. En dat is in 2024 nog steeds zo.

BVHLokaal ziet dus ook geen reden om nú te onderzoeken of we een apart traject moeten opzetten voor babyluiers. Er is nog steeds geen goede systematiek in Nederland dus onderzoek naar het apart inzamelen in de Utrechtse Heuvelrug is weggegooid geld omdat we de uitkomst al weten: de luiers belanden bij het restafval!

Tot onze verbazing willen de andere partijen dit onderzoek wel en is dit ingediend met een motie, terwijl we met z’n allen weten dat er niets anders uitkomt dan waar we twee jaar geleden al een besluit over namen. BVHLokaal stemde tegen.

Nog even dit: met de invoering van beprijzen van het restafval weten we dat er in het begin veel weerstand zal zijn, en daar houden we bij de uitrol ook rekening mee. Het doel om minder restafval af te voeren door een financieel bonussysteem op die grijze bak te zetten is waar wij wel voor stemden. Het inzamelen bij senioren en chronisch zieken van incontinentieluiers en het terugnemen van overgebleven medicatie is wel opgenomen in het voorstel.

BVHlokaal maakt zich zorgen omdat de trend van ‘verpretparking’ in onze groene gebieden voorgezet dreigt te worden (o.a. Henschotermeer). Dit gaat gepaard met extra veel ‘verstening’, (horeca)faciliteiten die ook ‘s avonds open zijn, geen enkele rem op het aantal bezoekers bij evenementen etc.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het bestemmingsplan Doornse Gat heeft BVHlokaal daarom een aantal vragen gesteld:

  1. Er mogen 12 evenementen van max. 3 dagen worden gehouden. Er staat niet bij dat het om aaneengesloten dagen moet gaan, waarbij, met de bepaling dat materiaal een dag eerder en een dag erna mag blijven staan, een evenement een hele week zijn beslag kan krijgen. Dat zijn bij wijze van spreken 3 volle maanden. Kan dit de bedoeling zijn?
  2. De duur van het evenement is exclusief opbouw- en afbouwtijd. Dit wordt in de regels nergens beperkt, niet in dagen, niet in tijdstippen en welke geluidsbelasting daarvoor geldt. In een zaak (ECLI:NL:RVS:2021:1469) waar dit eveneens speelde, diende dit alsnog kenbaar te worden gemaakt in het bestemmingsplan.
  3. Hetzelfde geldt in de regels het onbepaalde maximum aantal bezoekers (in verband met parkeerruimte relevant) en geluidsinstallaties.
  4. In de Toelichting staat dat “Op basis van de intentieovereenkomst zou een ruimtelijk kader worden opgesteld. Gedurende de voorbereiding daarvan is gezamenlijk besloten over te gaan tot het opstellen van een bestemmingsplan.”
    Waarom heeft men de raad overgeslagen voor een ruimtelijk kader zoals afgesproken? De intentieovereenkomst waarnaar gerefereerd wordt is niet te vinden. Graag ontvangen wij hiervan een exemplaar.
  5. Het gebied kent de waarde ecologie (NNN gebied). Daarbij hoort bescherming van o.a. diersoorten en wordt gewezen op de verbindingsfunctie. Ik begrijp dat hekken geplaatst gaan worden alleen bij de Horeca. Daarnaast wordt gesproken over diervriendelijke hekken behalve bij horeca. Onduidelijk is nu waar er hekken komen. Overal rondom? Zo ja, waarom zijn deze nodig?
    Tevens staat in de RIB dat er geen mountainbike route wordt aangelegd. Ik neem aan dat het ontwerp hierop wordt aangepast.
  6. De huidige situatie wordt in de Toelichting omschreven: “Na beëindiging van de ontzanding is het terrein ingericht voor dagrecreatie. Het gebied is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.”

Tevens is bepaald: “parkeervoorzieningen binnen het recreatieterrein is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang.” Het terrein blijft de functie dagrecreatie houden.

In strijd met het bovenstaande wordt een openingstijd gehanteerd tot middernacht. Dit stimuleert tevens autobewegingen/geluiden tot middernacht. BVHlokaal ziet openingstijden met meer respect voor de rustperiode terug waarbij een middeling en verschil mogelijk is in verband met de zomer- en winterperiode, maar niet dat jaarrond tijdens donkere uren faciliteiten open zijn.

Ons raadslid Robin de Bock uit Maarn heeft afgelopen week tijdens de gemeenteraadsvergadering afscheid genomen als raadslid. Al eerder had hij in de fractie aangegeven dat de combinatie van een gezin met jonge kinderen, dagelijks werk en het raadswerk voor hem toch te veel zijn gebleken.

Robin gaf aan: “Het raadswerk is eervol en belangrijk om te doen. Dat verdient tijd en aandacht. Dat kan ik in deze levensfase toch niet bieden. En anders gaat het ten koste van het gezin. Ik dank de fractie voor de samenwerking. Mooi om te zien hoe we er met een relatief grote groep eigenlijk altijd wel uitkomen om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Dat gaat heel natuurlijk. Om voor de toekomst mensen met jonge gezinnen en een drukke baan toch de mogelijkheid te bieden om onderdeel te kunnen zijn van het lokaal bestuur adviseer ik de raad eens te overwegen (ook af en toe) overdag te vergaderen.”

Als bestuur en fractie van BVHlokaal vinden wij het vanzelfsprekend erg jammer dat Robin dit besluit heeft genomen, maar wij respecteren zijn keuze om het welzijn van zijn gezin voorop te plaatsen. Wij hopen dat we op de achtergrond bij tijd en wijle nog gebruik te mogen blijven maken van zijn brede expertise.

Als opvolger van Robin in de fractie van BVHLokaal is Ridge de Lange uit Overberg afgelopen week als lid van geïnstalleerd in de gemeenteraad. Wij feliciteren Ridge van harte met zijn benoeming en wensen hem heel veel succes toe in zijn nieuwe, belangrijke rol als volksvertegenwoordiger.

De afgelopen circa 1,5 jaar was er sprake van een forse ledengroei bij BVHlokaal, de enige lokale partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De vereniging Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug, de officiële naam van BVHlokaal, werd in 2005/2006 als ‘protestpartij’ tegen de toen voorgenomen fusie van Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg door toenmalig raadslid Sybe Streekstra en een aantal medestanders opgericht. In de tussenliggende jaren groeide de kiezersaanhang van 2 naar 6 zetels en daarmee vormt de partij inmiddels de grootste fractie in de gemeenteraad.

Als gevolg van de politieke inzet in de afgelopen jaren en de publicitaire initiatieven rondom de verkiezingen in 2022 kreeg BVHlokaal meer bekendheid. Naast forse groei van het aantal kiezers nam ook het ledental flink toe. Was er tot een aantal jaren geleden nog slechts sprake van een klein ‘vriendenclubje’, inmiddels is de partij qua aantal leden van toen meer dan vervijfvoudigd. De grotere omvang van de partij vroeg om andere vormen van communicatie met de leden, en BVHlokaal heeft daarvoor nu de nieuwsbrief ‘Ideaal’ in het leven geroepen. Met enige (on)regelmaat wil de partij met deze nieuwsbrief haar leden op de hoogte stellen van de politieke ontwikkelingen, maar ook aandacht gaan geven aan de verdere opbouw van de partijorganisatie.

De nieuwsbrief Ideaal is primair bedoeld voor de leden van BVHlokaal, maar belangstellenden kunnen desgewenst een exemplaar via deze link bekijken. Ook worden er exemplaren verspreid via o.a. bibliotheken en cultuurhuizen in de verschillende dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Afgelopen donderdag 23 maart 2023 is Vincent van Geelen door de gemeenteraad geïnstalleerd als commissielid voor BVHlokaal. Vincent is hiermee ons vierde commissielid, naast Michiel Keijzer, Richard Postma en Freek Jan Berkhout. De fractie van BVHlokaal is nu volledig bezet met 6 raadsleden en 4 commissieleden.

Vincent stelt zichzelf graag nader voor:

“Na te zijn opgegroeid in Wijk bij Duurstede woon ik sinds 2016 met mijn vrouw en onze zoon, die in 2021 een paar dagen na de valwind geboren is, in Leersum. Het is een genot om te mogen wonen aan de rand van onze prachtige Heuvelrug. Ik ben trots op onze prachtige groene gemeente als ik ’s-ochtends vanuit Leersum door onze mooie dorpen naar mijn werk in Driebergen fiets.

Omdat ik niet alleen nu zelf, maar ook onze toekomstige generaties de kans wil bieden om te genieten van al het moois dat in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te vinden is heb ik mij aangemeld bij BVHlokaal. Nu ik ben geïnstalleerd als commissielid wil ik vanuit deze rol de partij ondersteunen in het behalen van onze doelen. Ik heb een financiële achtergrond en houd mij in het dagelijks leven onder andere bezig met het financieren van duurzame energieprojecten.”

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is er gezocht naar een locatie voor windenergie en niet gevonden. Na een lange zoektocht was gelukkig ook de locatie Overberg afgevallen. Echter, de provincie Utrecht gaat nu alsnog zelf zoeken naar locaties voor windturbines, omdat er te weinig windprojecten zouden zijn. Dit kan de provincie doen, omdat zij formeel gezien het bevoegd gezag is voor windprojecten vanaf 5 MW.

Op deze kaart is te zien dat er zowel in Overberg (nummer 90) als in Maarn en Maarsbergen (nummer 85) gezocht gaat worden. Zie de groene delen binnen de blauwe ovalen als concrete mogelijke locaties. In Maarsbergen gaat het om het middelste groene stukje, tussen de Griftdijk, de Rottegatsteeg, de Rumelaarseweg en de Monnickendijk. In Maarn kleurt het Henschotermeer groen. Daarnaast zijn er diverse zoekgebieden die net niet in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vallen, maar net erbuiten. Denk bijvoorbeeld aan zoekgebied nummer 71 tussen Cothen en Werkhoven.

Zoekgebied 90 in Overberg

Zoekgebied 85 in Woudenberg, Maarn en Maarsbergen (groene stukje linksboven betreft het Henschotermeer en het groene stukje in het midden betreft Maarsbergen)

In de brief van de provincie aan de gemeenten staat:

“Provincie Utrecht gaat een planMER opstellen om inzicht te krijgen in de milieu-informatie over onderzoeksgebieden voor windenergie in de hele provincie Utrecht. Het planMER is een onderzoek waarin geen beslissingen over gebieden worden genomen. In het planMER wordt alleen milieu-informatie over de onderzoeksgebieden verzameld en zal er dus geen ranking komen van individuele gebieden. De milieu-informatie uit dit planMER zal input zijn voor de voorkeursbeslissing die eind 2023 / begin 2024 genomen zal worden, met daarin de locatiekeuze(s) voor te nemen projectbesluiten.”

Met andere woorden, dit is een eerste stap van de provincie om gemeenten op te leggen waar windturbines moeten komen. De uitkomst kan zijn dat dit in Overberg en/of Maarn en Maarsbergen het geval is.

Standpunt BVHlokaal

Het standpunt van BVHlokaal is géén windturbines en zonnevelden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn er vervolgens raadsbrede afspraken gemaakt, waaronder over de energietransitie. In de raadsbrede afspraken staat hierover:

“We blijven constructief meewerken om inhoud te geven aan de verplichtingen in de Regionale Energie Strategie (RES) . … Uitgangspunt is het doel 0,088 TWh. De mate waarin we zonnevelden willen plaatsen, wegen we af in het aangepaste afwegingskader 2.0 (na evaluatie, na beslissing over de gunning). Daarna volgt een besluit over de invulling van de 2e ronde zonnevelden. Er is geen overeenstemming over de vraag of de gemeente de komende vier jaar meewerkt aan (voorbereiding van) het plaatsen van industriële windturbines.”

Vervolgens is tussen de collegepartijen BVHlokaal, VVD, D66 en SGP de volgende aanvullende afspraak gemaakt:

“In deze raadsperiode zal door het college geen inspanning geleverd worden voor enige voorbereiding/vergunning/verkenning in relatie tot industriële windturbines op het grondgebied van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.”

Kortom, BVHlokaal zal, zoals raadsbreed afgesproken, zich constructief maar kritisch opstellen over zonnevelden, om de doelstelling van 0,088 TWh te behalen. Er zijn vanuit de RES géén vereisten gesteld aan een verhouding wind/zon. Het is daarom tegen de afspraken in dat de provincie zich nu bemoeit met de manier waarop de gemeente de doelstelling wil behalen.

BVHlokaal kan zich dus niet vinden in de zoektocht die de provincie gaat uitvoeren en wil dat zoekgebieden naar windenergie binnen onze gemeentegrenzen uit het onderzoek gehaald worden.

Wat kunt u doen?

Allereerst kunt u uw mening over windturbines mee laten wegen bij de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten op 15 maart 2023. Als hulpmiddel, de eerste stelling in het kieskompas gaat over windturbines.

Ten tweede kunt u tot 5 april een zienswijze indienen op de plannen van de provincie Utrecht over de PlanMER. BVHlokaal gaat zelf ook een zienswijze indienen. Deze zullen wij later publiceren op deze site. Eventueel kunt u dan informatie hergebruiken voor uw eigen zienswijze. Voor het opstellen van de zienswijze onderhoudt BVHlokaal contact met de werkgroep tegen windenergie in Overberg.

Al enige jaren is de gemeente Utrechtse Heuvelrug actief bezig met het duurzaam ophalen van afval. Alle politieke partijen hebben na de verkiezingen in 2022 raadsbreed afgesproken minder afval aan te willen bieden bij de vuilverwerking door onze gemeente. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar maandag 19 december 2022 is er een eerste stap gezet die voordelig kan uitpakken voor alle inwoners: als je nog beter afval gaat scheiden krijg je je kosten voor de inzameling ook onder controle. Bijna 100 gemeentes in Nederland hebben dit ook al met succes ingevoerd.

BVHlokaal heeft voor een tweejaar durend traject gestemd met als doel om minder restafval te krijgen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug met behulp van een prijsprikkel. Het college is door de meerderheid van de raad verzocht hiermee te starten. Restafval is de meest vervuilende afvalstroom en daardoor de duurste bij afvalverwerking. Er is besloten tot het invoeren van diftar (gedifferentieerde tarief) bij de vuilverwerking van restafval. Het project gaat verder onder de naam Prijsprikkel. Met deze systematiek is het mogelijk minder kosten te krijgen voor alle huishoudens bij het verwerken van restafval. De afvalstoffenheffing wordt na de implementatie in een vast deel en een flexibel deel geheven. Op de factuur komen de flexibele kosten apart voor het aantal maal dat er restafval aangeboden is aan de gemeente in de huis- of ondergrondse container. Het aantal containers wordt geteld en gefactureerd. Het nog beter separaat scheiden van glas, groen, plastic en papier zal de stroom restafval verminderen. Bijna honderd gemeenten hebben dit succesvol ingevoerd.

Er wordt zo goed mogelijk met de ervaringen van andere gemeenten rekening gehouden bij de uitvoering en met name voor bijvoorbeeld senioren met incontinentiemateriaal, resterende medicijnen, maar ook wordt er gecontroleerd bij het afgeven van restafval op de milieustraat. Vervuiling van afvalstromen en dumping in de natuur is zeker in het begin een bijkomend fenomeen, maar zal op basis van ervaring snel afnemen. Boa’s zijn extra alert op handhaving. Twee jaar na invoer volgt er een evaluatie met de bewoners of zij tevreden zijn en dan zullen er cijfers beschikbaar zijn over de kosten en het aantal kilo’s restafval.