fbpx

Utrechtse Heuvelrug kiest voor ambitieus verbeterprogramma!

De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug is afgelopen week akkoord gegaan met de begroting 2023 en het uitvoeringsprogramma voor de komende paar jaar, als uitwerking van de afgelopen mei gemaakte raadsbrede afspraken. Het verbeterprogramma heeft als titel ‘Groen en Duurzaam Doen!’ Heel veel van hetgeen wij, maar vooral ook de inwoners, graag zien gebeuren krijgt daarin flinke aandacht.

Leefomgeving

Een veel betere verzorging van de huidige, door achterstallig onderhoud, slechte kwaliteit van de buitenruimte is een belangrijk onderdeel van het programma, en parken en dorpscentra krijgen daarbij nog wat extra aandacht. Trottoirs en wegen horen hier ook bij. En een belangrijk deel van de speelplaatsen krijgt in de komende periode een opknapbeurt. De bomenverordening, waarin de regels rondom kap en herplant zijn vastgelegd, wordt zo snel als mogelijk herzien waardoor er meer bescherming zal plaatsvinden voor het bomenarsenaal in de gemeente. Het versterken van de biodiversiteit in de leefomgeving krijgt daarbij een prominente rol.

Andere speerpunten

Maar ook voor de problemen op het gebied van wonen, duurzaamheid en verkeer staan goede, en ons inziens realistische, plannen op stapel waar de inwoners in de komende jaren zeker iets van zullen gaan merken. Zo is er besloten dat er gewerkt gaat worden aan het versnellen van woningbouwprojecten, waaronder de mogelijkheden voor flexwoningen en tiny houses. Maar ook het oplossen van knelpunten in het wegennetwerk, waaronder de (school)fietsroutes in het buitengebied, krijgt versneld aandacht. En duurzaamheidsmaatregelen krijgen een stevige impuls. Er wordt daarbij o.a. flink ingezet op isoleren, waardoor de energiekosten structureel kunnen gaan dalen.

Financiering

Duidelijk zal zijn dat deze ambities ook investeringen vragen. De kosten worden o.a. betaald vanuit financiering vanuit het Rijk (via het gemeentefonds). Maar extra geld is nodig. Wij willen de inwoners hierbij ontzien, een OZB verhoging is daarom niet aan de orde (los van de inflatiecorrectie). Er is besloten een aantal andere belastingen wel te verhogen. Voor forensen en toeristen zullen de kosten voor hun verblijf in onze dorpen gaan toenemen, en ook voor eigenaren van o.a. kantoren en bedrijfspanden worden de kosten hoger. Er is daarbij overigens sprake van een inhaaleffect, na jaren van relatief stabiele belastingtarieven voor deze categorieën. Ondernemers en organisaties zijn kritisch over deze verhoging. Daar hebben wij begrip voor. Wij vinden de verhoging echter toch gerechtvaardigd omdat de investeringen die gedaan gaan worden op de langere termijn ook zullen zorgen voor een verbetering van het ondernemersklimaat. Wij zullen de eventuele effecten van deze OZB-verhoging voor (sport)verenigingen overigens nauwlettend volgen, het welzijn van de inwoners is ons lief.

Gastvrije Heuvelrug

De dorpscentra krijgen een kwaliteitsslag en de buitenruimte en het groen wordt aantrekkelijker. Inwoners, bezoekers en toeristen zullen het waarderen en detaillisten en de recreatiesector kunnen ervan profiteren. Los daarvan is er door de gemeenteraad ook ingestemd met het aanstellen van een zogenaamde centrummanager. Deze nieuwe functie dient als ‘kartrekker’ in het verder versterken van het dorpshart in de verschillende dorpen en zal gezamenlijke acties en activiteiten van de winkeliers en andere (horeca)ondernemers mede gaan coördineren. En de afspraak is dat een kwart van de opbrengst van de toeristenbelasting wordt geherinvesteerd in de recreatiesector.

Als BVHLokaal herkennen wij ons heel goed in dit realisatieplan en zijn wij blij – als nieuwe deelnemer aan het college – hieraan nu ook zeer concreet te hebben kunnen bijdragen.

 

 

Blijf ons volgen, doneer of word lid!