fbpx

Verkoop Vastgoed en Inbreidingslocaties

Veel inwoners hebben hun zorgen kenbaar gemaakt en een aantal hebben contact met BVHlokaal gezocht in verband met dit onderwerp. Het is duidelijk dat dit veel onrust heeft veroorzaakt en veel heeft losgemaakt. Wij publiceren een antwoord aan één van de bezorgde inwoners dat model kan staan voor de anderen. 

Antwoord brief

Beste [bezorgde inwoner], 

Dank u voor uw bericht en excuses voor het late antwoord. Door het overlijden van onze fractievoorzitter Sybe Streekstra een dag na uw email is onze aandacht even naar andere zaken gegaan. Wat BVHlokaal betreft ter informatie:

  • De verkoop van vastgoed-lijst zal Gera Hensbergen behandelen en Francine van der Velde de inbreidingslocaties.  
  • Er komen nog vele amendementen en moties, deze zullen in de kalender/agenda van de gemeente te vinden zijn. Hoofdzaak is om zorgvuldig e.e.a. in het belang van al onze inwoners af te wegen. 
  • Uw opmerking dat “de schijn bestaat dat commerciele belangen van enkele particuliere partijen via achterkamergesprekken door de gemeentelijke overheid gefaciliteerd worden” betreur ik. Onder de gemeentelijke overheid vallen zowel college als raad terwijl wij echt verschillende taken hebben die (helaas!) vaak niet worden herkend. Als raad geven wij het college kaders/instructies mee en beoordelen de voorstellen waar het college daarna mee komt. Dat commerciële belangen een rol spelen spreekt vanzelf, maar deze worden als één van de vele belangen meegewogen. Daarbij geven wij in alle openheid verantwoording van onze keuzes. In die zin, en in het “In Memoriam” van oprichter Sybe Streekstra, wordt dit onderstreept: hij was juist wars van achterkamertjes. Dit is ook het uitgangspunt van BVHlokaal.
  • Onze partij staat vooral open voor argumenten. Wat dit aangaat is deze email een open uitnodiging om “mee te sparren”. Ik hoor graag of u daarin geïnteresseerd bent, dan zou u 7 november onze (door corona digitaal) algemene vergadering bij kunnen wonen. Onderwerpen zijn o.a. de dilemma’s bij het wel/niet bouwen buiten de rode contour, windmolens en energie transitie. 

Terugkomend op uw onderwerp:

Reeds duidelijk: 

  • Wij zullen o.a. voorstellen om de Koeheuvels van de verkooplijst te halen.
  • Wij zullen het voorstel steunen om natuurgronden alleen aan ANBI natuurbeheer organisaties (geen winstoogmerk) te verkopen.
  • Er is geen meerderheid om de definitie ‘kansrijk’ te wijzigen, daarom zullen wij voorstellen om de lijst niet voor akkoord te ‘besluiten’ maar te besluiten om bereid te zijn de voorstellen te overwegen (eigenlijk conform onze taak en zonder ongewenste juridische risico’s te lopen). 
  • Er komt een voorstel vanuit de raad ivm aantallen woningen die wij zullen steunen. 
  • Wij denken bij bewoning ook aan tijdelijke, niet permanente tiny houses bij inbreidingen wegens de bescherming van bestaand groen en waarbij de huidige bestemming blijft bestaan. Er is een agenderingsverzoek van de meeste partijen voor de bespreking daarvan ingediend. Binnen een paar (maanden ) AFZIENBARE TIJD hopen wij hierover meer duidelijkheid te krijgen. 

Nog niet geheel duidelijk: 

  • Het is nog maar de vraag of wij zullen instemmen met het voorstel inbreidingslocaties wegens (a) het gebrek aan informatie m.b.t. de vele locaties (b) de uitholling van onze controlerende taak bij deze projecten doordat de raad verwachtingen wekt, waar men rechten aan zou kunnen ontlenen en zonder te weten wat er komt (c) het gebrek aan samenhang met de omgeving van deze locaties (d) een gebrek aan visie over grotere gebieden. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

Francine Van der Velde

Blijf ons volgen, doneer of word lid!